Etiğin medyadaki kodları spor medyasında etik


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Journalism, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYBEY AKSOY

Consultant: Seçil Özay

Abstract:

Etiğin evrensel ilkeleri insanlık var olduğundan beri değişerek süregelen bir seyir izlemektedir. Etik ve ahlak prensibi yüzyıllardır filozofların üzerinde uğraştığı ve ilgi duyduğu ana konulardandır. Toplumlarda önemli bir işlevi olan basın da kendi içerisinde etik kodlar ve ilkelerden nasibini almıştır. Basın tarihinde etik konusu tartışadurulmuş, neyin etik prensiplere uygun olup olmadığı da çeşitli zamanlarda ve çeşitli görüşlerce ifade edilmiştir. Medya etiğinin önemi günümüzde daha fazla ön plana çıkmıştır. Medya, temel amacından; haber verme, doğruluk, kişilik haklarına saygı, tarafsızlık, bağımsızlık gibi etik ilkelerinden ayrılmış, ticari bir meta halini almış, reyting ve tiraj uğruna etik ilkelerden giderek sapmıştır. Bunların sonucunda dördüncü güç olan, toplumun yapısını ve düzenini, toplumsal olayları yeniden şekillendirme ve yorumlama gücüne sahip olan medya etik ilkeler bağlamında tartışmaların odağı haline gelmiştir. Tez çalışmamızda medyada etik ana teması üzerinden, Fenerbahçe Kulübü Başkanlık Seçimi sürecinin, üç aylık zaman dilimi seçim öncesinde ve bir aylık zaman iv dilimi de seçimden sonra olmak üzere yazılı basın tarafından uygulanan habercilik yöntemi, kullanılan yöntemin etik kodlar çerçevesinde değerlendirilmesi ve habercilik anlayışının sorgulanmasına dair analizleri yapılarak etkileri ortaya konulmuştur. Bu zaman zarfında seçilen gazetelerde işlenen süreç ve haberler üzerinden tartışılmış, örneklem olarak belirlenen haberler üzerinden analiz yapılmıştır. -------------------- The universal principles of ethics have been changing since the existence of humanity. Ethics and ethics are one of the main issues that philosophers have dealt with for centuries. The press, which has an important function in societies, also has its share of ethical codes and principles. The ethics issue is discussed throughout the history of the press, and whether or not and what is in accordance with ethical principles have been expressed at various times and from various opinions. The importance of media ethics has become more prominent today. Media, the main purpose; it has become a commercial commodity and has deviated from the ethical principles for rating and circulation for its aim. Therefore, media, which is the fourth power, which has the power and ability to reshape, reproduce and interpret social structure and order, has become the focus of discussions in the context of ethical principles. In the thesis, after the discourse analysis is discussed theoretically through the main theme of ethics in the media, the process of Fenerbahçe Club Presidential Election, the journalism method applied by the printed press, three months before the election and one month after the election, with the framework of the codes of ethics that the method used throughout, evaluation and questioning the understanding of journalism and its effects were revealed. During this period, the process and news in the selected newspapers were discussed and content and discourse analysis were conducted upon the items of news that were determined as samples.