Assesıng the eu’s democracy promotıon polıcy ın macedonıa ın theory and practıce: dynamıcs and lımıtatıons


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: English

Student: Emılıja Gjorgıeva

Consultant: EMEL PARLAR DAL

Abstract:

Avrupa bütünleşmesi demokratik toplum ve pazar ekonomisi oluşturmak isteyen aday ülkelerin iç politika ve ekonomi alanında yapacak oldukları reformlar için güçlü bir motivasyon aracı teşkil etmektedir. Bütünleşme iç yasal çerçeve ve pratiklerin Avrupa standartlarına uygun hale getirilmesini zorunlu kılan şartlı bir süreçtir. AB’ye katılmanın en önemli şartlarından biri de demokrasi ile ilgili AB’nin istekleriyle uyumun sağlanmasıdır. Araştırmanın amacına uygun olarak bu çalışma AB’nin Balkan ülkelerinde, özellikle de Makedonya’da izlemiş olduğu demokrasi teşvik politikalarını inceleyecektir. Liberal, realist ve inşacı teoriler kullanılarak çalışmanın teorik altyapısı oluşturulacaktır. Analiz, politik reformları yerine getirme karşılığında AB’nin komşu ülkelere üyelik perspektifi sunması durumunda siyasi şartlılığın güçlü etkisi olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, sadece bir teori kullanarak değil, liberalizm, realizm ve inşacı yaklaşımların bir sentezini kullanarak sAB’nin Balkanlarda yürütmüş olduğu demokrasi teşviğini açıklamayı hedeflemektedir. Anahtar kelimeler: AB, Batı Balkanlar, demokrasi teşvik, siyasi şartlılık, demokrasi, uyum, bütünleşme, normlar, çıkarlar, dış yardım, realizm, liberalizm, inşacılık. Abstract European integration is considered to be a powerful motivating tool for aspiring members to reform domestic politics and economic policies towards establishing democratic societies with market economies. The integration is conditional upon aligning domestic legal frameworks and practices with European standards. Compliance with European requirements on democracy is one of the crucial elements of the accession process. In accordance with this my research will be about the process of EU’s democracy promotion in countries from Balkans and a special taken case country will be Republic of Macedonia. Liberalist, realist and constructivist theories were employed in order to substantiate a theoretical framework for Balkan studies. The analysis shows that EU has strong effects of political conditionality on democracy in the neighboring countries if the EU offers a membership perspective in return for political reform. Thesis argues that such processes can be explained by using not only one theory but the synthesis of liberalism, realism and constructivism approach. Keywords: EU, Western Balkans, democracy promotion, political conditionality, democracy, harmony, integration, norms, interests, foreign aid, realism, liberalism, constructivism.