Seyyid Hüseyin Nasr'ın dini çeşitliliğe bakışı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Philosophy and Religious Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ŞAHADDİN KAYA

Supervisor: RAHİM ACAR

Abstract:

SEYYİD HÜSEYİN NASR’IN DİNİ ÇEŞİTLİLİĞE BAKIŞI Seyyid Hüseyin Nasr, “Gelenek” kavramına özel bir anlam veren Gelenekselci Ekol’e mensup bir düşünürdür. Dinlerin çeşitliliğini sahip olduğu “Mutlak” tasavvurundan dolayı bir zorunluluk olarak gören Nasr, dinlerin doğruluk iddialarını da bu Mutlak tasavvuru bünyesinde açıklar. Nasr’a göre Mutlak, kendisini muhatap olduğu insanların çeşitliliğine bir cevap olarak, farklı dini formlarda bildirmiştir. Ancak dinler çeşitlilik arz etse de birleştikleri formlar ötesi bir gerçeklikleri vardır. Nasr, dinlerin bu formlar ötesi gerçekliğine “dinlerin aşkın birliği” der. Dinlerin aşkın birliğini idrak etmek, dünyevî düzlemde çeşitli formlara bürünen Mutlak Varlığın formlar ötesi gerçekliğini kavramakla mümkündür. Bu tür bir bilgi bâtınî bir karakterde ve çok az kişi için ulaşılabilirdir. Diğer insanlar bu tür bir bilgiyi ancak entelektüel olarak sezebilirler. Anahtar Kelimeler: Gelenekselcilik, Dini Çeşitlilik, Dinlerin Aşkın Birliği, Bâtınîlik. ABSTRACT SEYYED HOSSEIN NASR’S VIEWS ON RELIGIOUS DIVERSITY Seyyed Hossein Nasr is associated with the Traditionalist School which gives a special meaning to "Tradition". Nasr takes religious diversity to be a necessity due to his conception of "Absolute," and explains religious truth claims on the basis of his concept of the “Absolute.” According to Nasr, the Absolute reveals itself under different religious forms in accordance with the diversity of people. However, despite the fact that religions are diverse, there is a reality beyond forms, such that all religions are united at this level. Nasr calls this reality beyond forms “the transcendent unity of religions.” Understanding the transcendent unity of religions requires understanding the reality of the Absolute, which assumes various forms in the universe. This kind of knowledge is esoteric and may be acquired only by a few select people. The rest may have only some intuition about this kind of knowledge. Key words: Traditionalism, Religious Diversity, Transcendent Unity of Religions, Esoterism.