Tüketicilerin çevresel tutumlarının çevre dostu ürün satın alma davranışları üzerinde etkisinin incelenmesine yönelik bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Fatima Nooruddin Turkistani

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Bu çalışma tüketicilerin çevresel tutum düzeyinin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ölçmek üzere yapılmıştır. Çalışmada çevreye duyarlı işletmelere karşı tüketicilerin tutumu (satın alma davranışları) incelenmiştir. Bu bağlamda araştırmada Marmara Üniversitesi’ndeki 400 öğrenci üzerinde anket uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre çevresel ilgi, duyarlılık, bilinç, çevresel kirlilik ve çevresel sorunlar ile diğer demografik değişkenlerin(yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, vb.) çevre dostu ürün satın alma davranışı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. -------------------- This study was conducted to measure the effect of environmental attitudes of consumers on green purchasing behavior. In this context, a questionnaire was applied to 400 students at Marmara University. As a result of the analysis of the obtained data, the regression of environmental interest, sensitivity, awareness, environmental pollution and environmental problems in eco-friendly products purchase behavior were found to be statistically significant including the other demographic variables (age, gender, education level, etc.)