Havalı tabanca atışında tetik çekme esnasında kol salınımı ile göz hareketlerinin hedef vuruşuna etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Murat Kaya

Supervisor: HASAN BİROL ÇOTUK

Abstract:

HAVALI TABANCA ATIŞINDA TETİK ÇEKME ESNASINDA KOL SALINIMI İLE GÖZ HAREKETLERİNİN HEDEF VURUŞUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Öğrencinin Adı: Murat KAYA Danışman: Prof. Dr. Hasan Birol ÇOTUK Anabilim Dalı: Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalı ÖZET Amaç: Tabanca branşında iki sporcu grubunun nişan resminin görülmesi esnasında, silahtaki salınımla birlikte doğru tetik çekme hareketinin sporcunun göz hareketlerindeki değişime olan etkisini inceleyerek istikrarlı atış yapabilme sayısının artmasını sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada 8’i erkek (4 usta ve 4 acemi) (yaş=21-67 yıl; boy=170-187 cm; kilo=63-100 kg), 10’u kadın (4 usta ve 6 acemi) (yaş=19-44 yıl; boy=160-175 cm; kilo=50-60 kg) 18 kişi katılmıştır. Ölçümler müsabaka koşullarında gerçekleşti. Atış sırasında, sporcuların göz hareketlerini kaydetmek için mobil Atış simülasyon ve Göz İzleme cihazı kullanıldı. Göz hareketleri ve atış simülasyonu değerleri arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyonu, gruplar arasındaki farkı görmek için bağımsız örneklem T testi kullanılmıştır. Bulgular: Usta ve yeni başlayan atıcıların verilerinin analizi sonucunda; Test skoru için bağımsız örneklem t testi p=.000, Atış puan Ortalamaları bağımsız örneklem t testi p=.000, Atış ritim uzunluğu bağımsız örneklem t testi p=.002, Nişan noktası ile koordinat sapması arasındaki mesafe bağımsız örneklem t testi ile değerlendirildiğinde p=.003 olarak gruplar arasında anlamlı farka ulaşılmıştır. Sonuçlar: Doğru bakış açısı, baş pozisyonu ile göz hareketlerinin en az olduğu sporcuların atış puanları daha yüksek çıkmaktadır. Tabanca salınımının az olması ve daha uzun durgun göz süresi, başarılı bir performans için kritik görünmektedir. -------------------- AIR PISTOL SHOOTING ARM SWING AND EYE MOVEMENTS DURING TRIGGING INVESTIGATION OF THE EFFECT OF TARGET HIT Name: Murat KAYA Advisor: Assoc. Prof. Hasan Birol ÇOTUK Department: Department of Physical Education and Sport SUMMARY Aim: During the sighting of two groups of athletes in the pistol branch, the aim is to examine the effect of the correct trigger pull action on the change in eye movements of the athlete along with the oscillation in the gun, thereby increasing the number of steady shots. Material and Method: Eight men (4 masters and 4 novices) (age = 21-67 years; height = 170-187 cm; weight = 63-100 kg), 10 women (4 masters and 6 novices) (age = 19) - 44 years; height = 160-175 cm; weight = 50-60 kg). Measurements were performed under competition conditions. During the shooting, the mobile Shooting simulation and Eye Tracking device was used to record the eye movements of the athletes. Pearson correlation was used to investigate the relationship between eye movements and firing simulation values and independent sample T test was used to see the difference between the groups. Results: As a result of the analysis of master and new shooters; Independent sample t test for test score p = .000, Shooting score means independent sample t test p = .000, Shot rhythm length independent sample t test p = .002, When the distance between the aiming point and coordinate deviation is evaluated with independent sample t test p = .003 significant difference was reached between the groups. Conclusion: The correct point of view, head position and eye movements of athletes with the lowest score is higher. Low pistol release and longer sluggish eye duration are critical for successful performance.