İş tatmini, duygusal emek ve kurumsal itibar ilişkisinin bankacılık sektörü çalışanları üzerinde bilişsel uyumsuzluk kuramı çerçevesinde incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANAN EFE AKTAŞ

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Duygusal Emek kavramı literatüre yaklaşık olarak 36 yıl önce girmiş olsa da iş tatmini üzerindeki etkisi halen net olarak tespit edilememiştir. Farklı sektörlerden çalışanlar üzerinde duygusal emek odaklı birçok araştırma yapılmış, bu çalışmalar Duygusal Emek kavramının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuş, ancak iş tatmini ile ilişkisini netleştirememiştir. Bilişsel Uyumsuzluk Teorisi, duygusal uyumsuzluk kavramının çıkış noktası olarak görülmekte ve duygu ve davranış arasındaki farklılıklara dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, Bankacılık sektörü çalışanlarının duyguları ve davranışları arasındaki farklılıklardan yola çıkarak, duygusal emeklerinin iş tatminleri üzerindeki etkisi araştırılmış ve kurumsal itibar algılarının bu etki üzerindeki etkisi ölçülerek elde edilen sonuçlar Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı bağlamında değerlendirilmiştir. -------------------- Although the concept of Emotional Labor entered the literature about 36 years ago, its effect on job satisfaction could not be determined clearly. Emotional labor-oriented research has been carried out on employees from different sectors and these studies have helped to better understand the concept of Emotional Labor, but have not been able to clarify the relationship with job satisfaction. The Theory of Cognitive Dissonance is considered as the starting point of the concept of emotional dissonance and draws attention to the differences between emotion and behavior. In this study, the effect of emotional labor on job satisfaction was investigated by evaluating the differences between the emotions and behaviors of the employees of the banking sector and the results obtained by measuring the effects of organizational reputation on this effect were evaluated in the context of Cognitive Dissonance Theory.