İslam ilimleri tasnifinde tefsir (Taşköprizade’nin Miftahu’s-Saade’si örnekliğinde)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Halil İbrahim Kaygısız

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Tez i: İslam İlimler Tasnifinde Tefsir (Taşköprîzâde’nin Miftâhu’s-Saâde’si Örnekliğinde) Bir giriş ve üç bölümden oluşan bu çalışmada Taşköprîzâde Ahmed Efendinin Miftâhu’s-Saâde adlı eserinden hareketle tefsir ilminin İslam ilimler tasnifi içerisindeki yeri incelenmiştir. Birinci bölümde Taşköprîzâde Ahmed Efendinin hayatı, eserleri ve İslam düşünce geleneğindeki yeri ele alınmıştır. İkinci bölümde ise ilimler tasnifinin tarihçesi verilmiş ve örnek olarak bazı ilim tasniflerine işaret edilmiştir. Bu bölümde son olarak da Taşköprîzâde’nin Miftâhu’s-Saâde’si tanıtılmıştır. Tezin ana konusunu ele alan üçüncü bölümde ise Taşköprîzâde’nin Miftâhu’s-Saâde’sine göre tefsir ilminin ilimler hiyerarşisindeki yeri, tefsirin nasıl bir ilim olduğu, tefsire dair hangi meselelerin ne şekilde işlendiği hususları incelenmştir. Sonuç olarak bu tezde, Taşköprîzâde açısından bir bilim olarak tefsirin nasıl anlaşıldığı ve Miftâhu’s-Saâde’de tefsire dair konulara nasıl yer verildiği araştırılmıştır. Abstract et-Tefsir in The Classification of Knowledge in Islam (The Example of Taşköprîzâde’s Miftâhu’s-Saâde) This thesis, which consists of an introduction and three parts, analyses the position of tafseer within the classification of knowledge/science in Islam, guided by the example of Taşköprîzâde Ahmed Efendi’s Miftâhu’s-Saâde. The first part handles Taşköprîzâde Ahmed Efendi’s life, his works and his place within the Islamic intellectual tradition. In the second part, an overview of the history of knowledge/science classification is given and several example knowledge classifications are highlighted. This part is completed with an introduction of Taşköprîzâde’s Miftâhu’s-Saâde In the third part, which is where the main subject of this thesis is handled, the following is examined in light of Taşköprîzâde’s Miftâhu’s-Saâde: the position of tafseer within the hierarchy of sciences, what kind of science it is and which questions related to tafseer are treated in what way. In conclusion, this thesis researches how tafseer as a science is understood by Taşköprîzâde and how issues related to tafseer are handled in Miftâhu’s-Saâde.