Caetani'nin Annali dell'İslam adlı kitabı çerçevesinde Hz. Peygamber ve Hadis hakkındaki görüşleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: BAHAR LAÇİN UĞUR

Supervisor: Aynur Uraler

Abstract:

Oryantalizm bütün Batı ülkelerinde olduğu gibi İtalya’da da büyük öneme sahip olan bir ilim dalı olmuştur. Tarih boyunca birçok oryantaliste ev sahipliği yapan İtalya, önemli Şark Enstitüleri ve kütüphaneleri kurarak, ayrıca ciddi kaynaklar ve yazma eserlere ulaşarak zengin bir birikim elde etmiştir. Leone Caetani’nin “Annali dell’İslâm” (İslâm Tarihi) adlı kitabı dikkatleri üzerine toplayan bir çalışmadır. Bu tezde, bahsi geçen kitaptaki Hz. Peygamber, hadis ve sahabî râviler hakkındaki görüş, tenkit ve iddialar ele alınmış ve bunların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Tezde, “Annali dell’İslâm”ın İtalyanca aslı esas alınmış, ancak on cilt olan kitabın hadîsler ve Hz. Peygamber’in vefatına kadar geçen süreyi inceleyen ilk iki cildi incelenmiştir. Birinci Bölümde Caetani’nin hayatı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci Bölümde genel olarak isnâd sisteminin sonradan teşekkül ettiği iddialarıyla hadislerin güvenilirliğini zedeleme ve Ebû Hüreyre ve İbn Abbas gibi muksirûn sahabî ravilere olan itimadı bertaraf etmeye yönelik iddialarına değinilerek bu iddiaların gerçekle başdaşmadığı ve önyargılı tutum sergilendiği sonucuna varılmıştır. Kur’ân’ı Kerîm’den sonra en güvenilir kaynak olan Buhârî’yle ilgili görüşlerinin de delilden yoksun olduğu tespit edilmiştir. Üçüncü bölümde, Hz. Peygamber’in nesebi, dinin kaynağı, Hz. Peygamber’in peygamberlik yönü, beşeri, sosyal, siyasî ve özel hayatı, mucizeleri ve peygamberliği boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlere yönelik eleştirel iddialarına yanıt verilmeye çalışılmış ve Caetani’nin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili incelemelerinde kullandığı kaynakların yetersiz olduğu ve konuları kendi kanaatine göre değerlendirdiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, Caetani’nin kitabında ele aldığı konuların İslâm, Hz. Peygamber, onun sünneti ve sahâbîler hakkında menfî ve önyargılı bir tavır sergilendiği görülmüş ve ele aldığı konularla ilgili iddialarınn hakikatle bağdaşmadığı anlaşılmıştır. -------------------- Orientalism has become a significant area of study in Italy, just as it has been in several other Western countries. Italy, which has fostered many orientalists throughout the course of history, has gathered important texts and manuscripts, founded notable Eastern study institutes as well as libraries, and hence has garnered a rich depositum. Italian Orientalism has focused predominantly on Islamic history and Arab literature and its orientalists have translated texts and penned notable works in these areas. Of these, L. Caetani’s famous “Annali dell’Islam” (Islamic history) has been able to gain attention. Caetani’s views and critique of the ahadith, narrators and Prophet Muhammad, which are all subjects covered in his text, will be dealt with in this piece and their validity will be discussed. In this thesis, the original Italian text of “Annali dell’Islam” was used for study, and two of the ten volumes were analysed. In the first section, we explore the story of Caetani’s life. In the second section, we look at his theory based on the later emergence of the isnad system through which he attempts to discredit the credibility of the ahadith and thus, discredit the credibility of muksirun narrators such as Ibn Abbas and sources considered the most trusted after the Qur’an, such as the works of Bukhari and Abu Hurayrah, which we conclude by refuting his biased views. The third section will include rebuttals to his many critical claims regarding; Prophet Muhammad’s lineage, the source of the religion, the Prophet’s prophetic nature, along with his human, social, political and private life and his various actions during his prophecy including the miracles he performed. It will also include commentary on Caetani’s use of insufficient sources for his work and the fact that he primarily uses his own judgment instead of evidence for his claims. In conclusion, it has been found that Caetani primarily utilises prejudice and bias when making claims in his piece, and touching on issues pertaining to the Islamic faith, Prophet Muhammad, his tradition and companions, and that his findings do not actually correlate with the reality.