Uygulamada fikri mülkiyet haklarının haksız rekabete konu olması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA KARAMAN ODABAŞI

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

UYGULAMADA FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ HAKSIZ REKABETE KONU OLMASI Fikri mülkiyet hakları ile haksız rekabet hükümlerinin uygulama alanı, amacı ve konuları birbirinden farklıdır. Fikri mülkiyet hakları hakkın sahibini ve kendisini korur. Haksız rekabetin önlenmesine ilişkin hükümler ise emeğin korunması ilkesi kapsamında dürüst ve serbest rekabet ortamının korumasını amaçlamaktadır. Birçok uyuşmazlıkta haksız rekabete ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin talepler iç içe geçmiş durumdadır. Günümüzde fikri mülkiyet hakları ile haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kurallar arasındaki ilişki yönünden ağırlıklı görüş kümülatif koruma ilkesidir. Bu ilkeye göre, haksız rekabetin önlenmesine ilişkin kurallar ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin kurallar şartların varlığı halinde doğrudan ve birinci dereceden uygulanabilecektir. Tescilsiz sinai ürünler yönünden ürünün taklidi tek başına haksız rekabet teşkil etmeyecektir. Ürünün özgün vasfı koruma altında bulunmadığından taklit serbest olmakla birlikte, karıştırılma ihtimalinin varlığı halinde haksız rekabetin varlığından söz edilebilecektir. Bu bakımdan karıştırılma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde ayırtedici işaretler ve gerekli tedbirlerin alınması esastır. Fikri mülkiyet haklarının aşırı ve saldırgan yöntemlerle kullanılması, kötüniyetli tescil, marka hakkının taşkın kullanımı, koruma ve engelleme amacıyla yapılan marka tescilleri de fikri mülkiyet hakları ile haksız rekabet kombinasyonu yönünden uygulamada sıklıkla tartışılan sorunlardır. Sorunların çözümünde hakkın dürüstlük kuralı çerçevesinde kullanılması ve hakkın sınırlarının tereddüte mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulması esastır. Anahtar Kelimeler: Fikri Mülkiyet Hakları, Haksız Rekabet ABSTRACt APPLICATION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS HAS BEEN SUBJECT TO UNFAİR COMPETITION Intellectual property rights and unfair competition from the application of the provisions , aims and issues are different. The owner of the intellectual property rights and the right to protect itself.Provisions relating to the prevention of unfair competition under the principle of the protection of labor honest and aims at the protection of free competition .In many disputes relating to intellectual property rights and unfair competition claims are nested case. Today, intellectual property rights and the prevention of unfair competition in terms of the relationship between the rules of protection is the principle of cumulative effect weighted opinion. According to this principle , for the prevention of unfair competition rules and rules concerning intellectual property rights and the first order conditions can be applied directly into existence. Unregistered industrial products in terms of product imitation alone will not constitute unfair competition. Under the protection of the original characteristic of the product is free , although there is no imitation, if the existence of likelihood of confusion may be mentioned the existence of unfair competition.In this regard, in order to eliminate the possibility of mixing the distinctive signs and take the necessary precautions are essential.Intellectual property rights, excessive and aggressive methods used for malicious registration, trademark rights floods utilization, protection and blocking for the purpose of trademark intellectual property rights and unfair competition combinations in terms of the application frequently discussed are the problems. In solving problems within the framework of the right to use the honesty rule and the limits of the right to leave no room for hesitation is essential to reveal. Keywords:Intellectual Property Rıghts,UnfaiCompetıtıon