Kurum kültürünün insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi : Türk ve Ürdün özel sektörü üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yazan Zaatreh

Supervisor: ATA ÖZDEMİRCİ

Abstract:

Bu araştırmanın verilerinin toplanması için 150 anket Türkiye’de ve 150 anket Ürdün’de olmak üzere toplamda 300 anket dağıtılmış olup, Türkiye’de 76, Ürdün’de 70 çalışan üzerinde sonuç alınmıştır. Anketler Türkiye’de ve Ürdün’deki orta ve büyük şirketlerde uygulanmıştır, Türkiye’de Acibadem, Dünyagöz, Özel Konak, Medical Park hastanelerinde, Desbaş serbest bölge üreteci şirketlerinde ve Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S. dağıtılmıştır. Ürdün’de Al-Essra, The Specialty, AlRashid hastanelerinde, Kurdi Group, Jordan Mobile Telephone Services JMTS, shaban-group ve Talal Abu-Ghazaleh Global (TAG.Global)’da dağıtılmıştır. Anketlerde özel sektördeki verileri toplamak amacıyla insan kaynaklari yönetim uygulamalari ölçeği ve örgüt kültürü ölçeği uygulanmıştır. Ülkeler arasındaki fark incelendiğinde; firmada çalışan personel sayısı, aylık net gelir ve cinsiyet özelliklerinin farklılaştığı saptanmıştır. Türkiyede algılanan klan, adhokrasi, pazar kültürü puanları, Ürdün’de algılanandan yüksek bulunmuştur. Türkiye’de kurum kültürü puanlarının aylık net gelire, firmadaki göreve, yaşa, cinsiyete, hizmet süresine, personel sayısına, mezuniyet durumuna ve mesleki kıdeme göre farklılaşmamaktadır. Türkiye’de algılanan gereksinim ve eğitim, katılım, açık göreve tanımı, ödül ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları puanları Ürdün’de çalışanlardan daha yüksektir. Ürdün’de kurum kültürü alt boyutlarının insan kaynakları yönetimi uygulamaları genel, gereksinim ve eğitim, iş güvenliği, katılım, açık görev tanımı, meslek tatmini ve ödül üzerine etkisi saptanmamıştır. -------------------- This research was carried out to examine the impact of organizational culture on human resources management practices in the private sector of Turkey and Jordan. In order to collect data for this study, 300 questioners were conducted in general, 150 in Turkiye & 150 in Jordan privet sectors company, hospitals, and banks. we received back 76 surveys from Turkiye and 70 from Jordan. The survey was conducted on medium and large size organizations, in Turkiye, most of the questioners were distributed in Acibadem, Dünyagöz, Özel Konak, Medical Park hospitals, Desbaş Istanbul Industrial and Trading Free Zone Development and Operating Co. and Kuveyt Türk Katilim Bankasi A.S. in Jordan were distributed in Al-Essra, The Specialty, AlRashid hospitals, Kurdi Group, Jordan Mobile Telephone Services JMTS, shaban-group ve Talal Abu-Ghazaleh Global (TAG.Global). Human resources management practices scale and organizational culture scale were applied in order to collect data. When the difference between countries is examined, it was determined that the number of employees working in the firm, monthly net income and gender characteristics differ. The clan, adhocracy, Pazar kültürü scores perceived in Turkey were higher than those perceived in Jordan. In Turkey, corporate culture scores do not differ according to monthly net income, age, gender, duration of service, number of staff, graduation status and vocational seniority. Perceived needs and education, Katılım, definition of open job, reward and human resources management practices are higher than employees in Jordan. In Jordan, human resources management practices of the corporate culture sub-dimensions were not determined in general, needs and education, occupational safety, Katılım, open job description, professional satisfaction and the impact on the award.