Sağlık meslek gruplarının örgütsel sinizm düzeylerini ölçmeye yönelik bir araştırma: Kamu hastanesi ile özel hastane karşılaştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Health Sciences, Health Administration, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Zehra Kaşka Üreten

Supervisor: Hatice Nilay Gemlik

Abstract:

Günümüzde kişiler arası ilişkiler ile örgütlerin çalışanlarına yaşattığı bazı deneyimler örgütsel sinizm kavramını gündeme getirmiştir. Örgütsel sinizm, çalışanların kurumlarına karşı geliştirdikleri olumsuz tutumlardır. Bu çalışmanın amacı, kamu ve özel hastanede çalışan kişilerin örgütsel sinizm düzeylerini ve demografik özelliklerin örgütsel sinizm ile ilişkilerini tespit etmek ve bu sonuçları karşılaştırmaktır. Bu amaçla demografik soruları ve örgütsel sinizm ölçeğini içeren, iki bölümden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Kamu ve özel hastanede hekim, sağlık bakım uzmanı, sağlık bakım sorumlusu, idari-mali işler uzmanı, idari-mali işler sorumlusu, otelcilik-destek hizmetleri uzmanı, otelcilik-destek hizmetleri sorumlusu olarak yedi grup altında 457 kişi ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, kamu hastanesinde çalışanların özel hastanede çalışanlara göre daha sinik olduğunu göstermiştir. Ayrıca örgütsel sinizm toplam puanında cinsiyet, eğitim durumu, unvan, işinden memnun olma durumu, işinden ayrılmayı düşünme durumu, yaş ve toplam çalışma süresine göre anlamlı fark bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: sinizm, örgütsel sinizm, özel hastane, kamu hastanesi, sağlık çalışanı. ABSTRACT Nowadays interpersonal relations and experiences that corporations gave their employees introduce us The Concept of The organizational Cynicism. The organizational cynicism is negative attitudes against the corporations from their employees. The purpose of this study was to investigate the level of organizational cynicism and correlation with their demographic details in public and private hospitals and to compare the results of working. A data gathering system that includes two parts, demographic questions and scale of organizational cynism, has been used. This study applied 457 medical workers at seven groups as physicians, health care specialists and managers, administrative-financial specialists and managers, house-keeping and supporting services specialists and managers, in public and private hospitals. The research results demostrate us the employees of public hospital are more cynical according to the employees of private hospital. Besides, statistically significantly differences has found at total cynicism score according to gender, educational status, title, intent to stay, intent to quit, age and veteran status. Key Words: cynicism, organizational cynicism, private hospital, public hospital, health professionals.