Sıdkî: Hüsn ü Dil (İnceleme-metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Turkic Studies, Department of Turkish Language and Literature, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: BÜNYAMİN ABDULLAHOĞLU

Supervisor: Hakan Taş

Abstract:

Elimizdeki çalışma, yaşadığı dönemi ve hayatına dair izleri tespit edemediğimizden dolayı hakkında kesin hüküm veremediğimiz Sıdkî mahlaslı bir divan şairinin kaleme aldığı Hüsn ü Dil mesnevisinin muhteva ve şekil özellikleri bakımından incelenmesi ve eldeki mevcut nüshalardan istifade edilmek suretiyle tenkitli metnini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. ABSTRACT This work was prepared to examine the content and form characteristics of the Hüsn ü Dil masnavi, the Sıdkî mahlla divan poet, whom we couldn’t give a definite ruling because we couldn’t determine the period and the traces of his life, and to present the criticized text by taking advantage of the existing copies.