Sisplatin ile oluşturulan testis hasarına karşı resveratrolün olası koruyucu rolünün morfolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Histology-Embryology, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: NAGEHAN ÖZYILMAZ YAY

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

Sisplatin ile Oluşturulan Testis Hasarına Karşı Resveratrolün Olası Koruyucu Rolünün Morfolojik ve Biyokimyasal Olarak Değerlendirilmesi Nagehan Özyılmaz Yay, Prof. Dr. Feriha Ercan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Amaç: Bu çalışmada sisplatinin (SİS) sıçan testisi üzerine olan toksik etkilerine karşı resveratrolün (RES) koruyucu rolünün histolojik, histokimyasal, ultrastrüktürel ve biyokimyasal yöntemlerle gösterilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sprague-Dawley ırkı sıçanlar kullanılmış ve 1) Kontrol, 2) RES, 3) SİS ve 4) SİS+RES olmak üzere 4 deney grubu (n=7) oluşturulmuştur. SİS gruplarına tek doz 7 mg/kg i.p. sisplatin uygulanmıştır, sonrasında 5 gün boyunca SF ya da 10 mg/kg RES oral olarak uygulanmıştır. Kontrol gruplarına sadece SF ya da RES uygulanmıştır. Tüm deney gruplarındaki sıçanlar deneyin 5. gününde eter anestezisi altında dekapite edilmiş ve testisleri alınmıştır. Rutin histolojik preparasyondan sonra seminifer tübüllerin çapı ve alanı ölçülmüştür. Proliferatif ve apoptotik hücreler kantitatif olarak değerlendirilmiştir. İnce yapısal değişiklikleri göstermek için geçirimli elektron mikroskopi tekniği uygulanmıştır. Dokuda malondialdehit (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeylerine ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesine bakılmıştır. Bulgular ve Sonuçlar: Seminifer tübül çapı ve alanının SİS grubunda düştüğü ve SİS+RES grubunda ise arttığı gözlenmiştir. SİS grubunda apoptotik indeksin anlamlı arttığı ve SİS+RES grubunda azaldığı görülmüştür. SİS grubunda proliferatif indeks anlamlı şekilde azalmışken, SİS+RES grubunda arttığı görülmüştür. Elektron mikroskopik incelemelerde, SİS grubunda Sertoli hücrelerinin ve spermatogenik seriye ait hücrelerin sitoplazmalarında çok sayıda ve büyük vakuoller ve hücreler arası alanlarda açılmalar gözlenmekte iken SİS+RES grubunda hücreler arasındaki açılmaların azaldığı ve hücre içinde az sayıda küçük vakuollerin olduğu görülmüştür. SİS grubunda MDA düzeyi ve MPO aktivitesi anlamlı şekilde artarken, GSH düzeyi anlamlı şekilde düşmüştür. SİS+RES grubunda MDA düzeyi ve MPO aktivitesi azalmışken, GSH düzeyi ise artmıştır. Sonuç olarak sisplatinin oksidatif stres oluşturarak testis dokusunda hasar meydana getirdiği, seminifer tübüllerde spermatogenik hücre serilerinde azalmaya yol açtığı, spermatogenik hücrelerde apoptozu arttırdığı, resveratrolün olası antioksidan etkileri ile oluşan hasarı önlediği gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Sisplatin, Resveratrol, Testis, Apoptoz, Hücre proliferasyonu SUMMARY Morphological and Biochemical Evaluation of Protective Effects of Resveratrol on Cisplatin-Induced Testis Damage Nagehan Özyılmaz Yay, Prof. Dr. Feriha Ercan Department of Histology and Embryology Aim: In this study, we aimed to investigate the possible protective role of resveratrol (RES) on cisplatin (CIS)-induced testicular toxicity in rats using histological, histochemical, ultrastructural and biochemical methods. Materials and Method: Sprague-Dawley rats (n= 7) were divided into four groups. 1) Control, 2) RES, 3) CIS, 4) CIS+RES. We applied either saline or 10 mg/kg RES orally for 5 days after a single dose of 7 mg/kg i.p. cisplatin to the CIS groups. Only saline or RES was applied to the control groups. After 5 days, rats were decapitated under ether anesthesia and testis tissues were removed. After routine histological preparation, the diameter and area of seminiferous tubules were measured. Proliferative and apoptotic cells were evaluated quantitatively. Ultrastructural alterations were evaluated by using electron microscopical technics. Malondialdehyde (MDA) and glutathione (GSH) levels and myeloperoxidase (MPO) activity were measured in the tissues. Results: The area and diameter of the seminiferous tubules were significantly decreased in CIS group and increased in CIS+RES group. Apoptotic index was increased in CIS group and decreased in CIS+RES group. Proliferative index was decreased in CIS group and increased in CIS+RES group. Numerous large vacuoles in the cytoplasm of spermatogonial and Sertoli cells and dilatation of intercellular tight junctions were observed in CIS group. A decreased number of small vacuoles in the cell cytoplasm was observed and dilatation of intercellular tight juctions was decreased in CIS+RES group. While MDA level and MPO activity were significantly increased, GSH level was significantly decreased in CIS group. All biochemical parameters were found to be ameliorated in CIS+RES group. In conclusion, cisplatin causes testis damage by decreasing spermatogenic cell line and increasing apoptosis, via the formation of oxidative stress, and resveratrol pevents testis damage by its possible antioxidant effects. Key Words: Cisplatin, Resveratrol, Testis, Apoptosis, Cell Proliferation