Cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların sıçan testis gelişimi, hücre ölümü ve kan-testis bariyeri üzerine etkileri: İnfertilite açısından değerlendirme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Histology-Embryology, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: OLGU ENİS TOK

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Sıçan Testis Gelişimi, Hücre Ölümü ve Kan-Testis Bariyeri Üzerine Etkileri: İnfertilite Açısından Değerlendirme Olgu Enis TOK Kullanım alanı yaygın olan cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgaların (EMD) birçok doku üzerine etkileri olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada GSM 1800 iletişim frekansına ve en yüksek özgül soğurma değeri 1,79 W/kg olan cep telefonunun yaydığı EMD’nin sıçan testisinde hücre çoğalması, hücre ölümü ve kan- testis bariyeri üzerine olan etkilerini göstermek amaçlanmıştır.Çalışmamızda Wistar-albino ırkı sıçanlar kullanılmış ve 1) Kontrol, 2) EMD, 3) EMD fötal, 4) Bekleme ve 5) Bekleme fötal olmak üzere 5 deney grubu (n=6) oluşturulmuştur. Tüm deney gruplarındaki sıçanların testisleri doğum sonrası 60. günde eter anestezisi altında alınmıştır. Sıçanların vücut ve testis ağırlıkları tartılmış, tübül çapı ve alanı ölçümleri, proliferatif ve apoptotik hücrelerin varlığı, ZO-1’in miktarı değerlendirilmiştir. İnce yapısal değişiklikleri göstermek için geçirimli elektron mikroskopi tekniği uygulanmıştır. Biyokimyasal olarak dokuda MDA ve GSH düzeylerine, serumda LH, FSH ve testosteron seviyelerine bakılmıştır.Sadece EMD grubunda sıçan ağırlığı düşerken, EMD fötal ve EMD gruplarında testis ağırlığı ve seminifer tübül alanı düşmüştür. Seminifer tübül çapları deney gruplarında anlamlı olarak azalmıştır. Bekleme, EMD ve EMD fötal gruplarında apoptotik indeks anlamlı artarken, proliferatif indeks anlamlı şekilde azalmıştır. EMD ve EMD fötal gruplarında ZO-1 dağılımının düzensiz olduğu ve protein miktarının anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Elektron mikroskopik incelemelerde, Bekleme ve EMD fötal gruplarında hücreler arasında ve hücre içinde az sayıda küçük vakuoller, EMD grubunda ise çok sayıda ve büyük vakuoller gözlenmiştir. GSH düzeyi bütün gruplarda anlamlı şekilde düşerken, MDA düzeyi anlamlı şekilde artmıştır. Serum FSH ve LH seviyelerinde gruplar arasında değişiklik gözlenmezken, serum testosteron seviyesinde EMD ve EMD fötal gruplarında anlamlı azalma vardır. Bekleme konumunda daha az olmakla birlikte EMD, cep telefonu testosteron seviyesini düşürerek, hücre ölümünü uyararak ve kan-testis bariyerini bozarak sıçanlarda infertiliteye sebep olabilir. Anahtar Sözcükler: Cep telefonu, Elektromanyetik dalgalar, Sıçan, Testis SUMMARY Electromagnetic Waves Emitted By Mobile Phones Effect On The Testis Morphology Of Rat, Cell Death and Blood-Testis Barrier: Evaluation for Infertility Olgu Enis TOK The electromagnetic waves (EMW) emitted by commonly used mobile phones are reported to have effects on many tissues. In this study, we aimed to show effects of EMW emitted by mobile phone with DSC 1800 carrier frequency which has the highest SAR value 1.79 W/kg on the cell proliferation, cell death and blood-testis barrier of rat testis. Wistar-albino rats were used in this study and were formed to five experimental groups as 1)Control, 2)Standby Fetal, 3)Standby, 4)EMW Fetal and 5)EMW (n=6). Testes of rats in all experimental groups were taken at postnatal 60th day under ether anesthesia. Body and testis weights of the rats were weighed, diameter and area of seminiferous tubules were measured, presense of proliferative and apoptotic cells were determined and quantitative analysis of ZO-1 were done. To establish the ultrastructural morphology we used transmission electron microscopic techniques. In the tissues ratios of MDA and GSH; in the serum levels of LH, FSH and testosterone were biochemically analyzed. While body weight of rat was decreased in only EMW group, testis weight and seminiferous tubule area were decreased in EMW Fetal and EMW groups. Seminiferous tubule diameters were decreased in all experimental groups. However apoptotic index were significantly increased in stand by, EMD and EMF fetal, proliferative index were significantly decreased. In EMD and EMD fetal groups irregular dispersion of ZO-1and significantly decreased levels of ZO-1 protein were shown. In electron microscopic examinations small vacuols between and inside the cells were determined in stand by and EMD fetal groups; big and great number of vacuols were shown in EMD group. While levels of GSH were significantly decreased in all experimental groups, levels of MDA were significantly increased. However no changes were minitored between serum FSH and LH levels of experimental groups, serum testosterone levels were significantly decreased in EMD and EMD fetal groups. However it has less effects on stand by mode, cell phones may couse of infertility of rats via decreasing testosterone levels, inducing cell death and breaking down the blood-testis barrier. Key Words: Cell phone, Electromagnetic waves, Rat, Testis