İbnü'l-Cezerî ve "Ed-Dürretü'l-Mudiyye" adlı eseri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA TÜRKMEN

Consultant: Mehmet Kamil Yaşaroğlu

Abstract:

Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Yûsuf İbnü’l-Cezerî’nin hayatını ve“ed-Dürretü’l-Mudiyye fi’l-Kırââti’s-Selâsi’l-Mütemmime li’l-Aşr” adlı eserini konu edinen bu çalışma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın amacı ve kapsamına yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde İbnü’l-Cezerî’nin hayatı, hocaları, talebeleri, eserleri ve ilmî şahsiyetinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde eserin genel olarak tanıtımından sonra kıraat ilmindeki önemi ve bu ilme katkıları ile eserin ihtiva ettiği üç kıraatin mütevatirliği meselesi ele alınmıştır. İbnü’l-Cezerî’nin muhteva itibariyle benzerlik gösterdiği başka bir te’lîfi olan Tahbîru’t-Teysîr isimli eseri ile karşılaştırılmış ve Dürre’nin tahkîk ve şerh çalışmalarından bahsedilmiştir. Son bölümde ise eserin metodu incelenmiştir. Üç kıraatin Şâtıbiyye ve Tayyibe tarîklerinden ayrılıp münferit kaldığı durumlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Son olarak kıraatlerin indirac tarîkiyle okunuşları ve üç kıraatin cem örneklerine yer verilip, İbnü’l-Cezerî’nin üç kıraatteki isnad zinciri belirtilmiştir. -------------------- This study on the life of Mohammad b. Mohammad b. Mohammad b. Ali b. Yusuf Ibn al Jazari and his work “al-Durra al-Mudia Fi al-Qira’at al-Salas” consists of introduction and three main chapters. In the introduction, the aim and scope of the research is available. In the first chapter of the study, the life of Ibn al Jazarı, his educators, students, works and his scientific personality were mentioned. In the second chapter, after the general introduction of the work, the importance of this study in the Qira’at and its contributions to the Qira’at and the three Qira’at’s tawatur issue were discussed. Durra was compared with the Tahber at-Tayser which belongs to Ibn al Jazari due to similarities of the content in the two books. Durra's critical editions and commentaries were mentioned. In the last chapter, the method of the work was examined. Situations of the three Qira’at which differentiate from Shatibia and Tayyiba schools have been elaborated in detail. Finally, reciting of the Qira’at with the method of indiraj, exemplifying of the al-Qira’at al-Salas and isnad sequences in al-Qira’at al-Salas of Ibn al Jazari were analysed.