Yeni medya anlayışıyla habere ulaşmada değişen alışkanlıklar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: EMRAH TAŞDEMİR

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Geleneksel Gazetecilik, İnternet Gazeteciliği,Yeni Medya, YENİ MEDYA ANLAYIŞIYLA HABERE ULAŞMADA DEĞİŞEN ALIŞKANLIKLAR Geleneksel gazetecilik unsurlarından yeni medyaya geçişin hızlı bir şekilde gerçekleştiği 21. yy içerisinde, teknolojik gelişmelerle paralel şekilde medyadaki haber üretim şekillerinde de değişiklik meydana gelmiştir. Bu gelişmeleri değerlendirerek, gazetenin ilk çıkışından günümüze kadar ki gelen medya sürecini bu çalışmada değerlendirerek insanların habere geçmişten günümüze nasıl ulaştıkları incelenmiştir. Gazetenin doğuşuyla başlayan medya süreci, radyonun icadıyla devam etmiş, televizyonun bulunmasıyla görüntünün de iletişim araçlarının arasına katılması sağlanmıştır. Ama en büyük adım internetin hayatımıza girmesiyle yaşanmıştır. Yeni medyanın oluşmasında en büyük pay internete aittir. Bu sayede etkileşimlilik doğmuş ve tek taraflı iletişimin yerini artık etkileşimli iletişim almıştır. Her yeni iletişim aracı çıktığında bir öncekinin popüleritesi azalmış ama hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmamıştır. İnsanlar tarafından habere ulaşmak için geleneksel medya unsurlarının mı yoksa yeni medya unsurlarının mı daha fazla kullanıldığı araştırılmıştır. Sonuç olarak; kurumlardan alınan verilerden olsun, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu guruba uygulanmış olan anket sonuçlarından olsun, yeni medya unsurlarının habere ulaşmakta ve günlük hayatta çok daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç geleneksel medya unsurlarının hiç kullanılmadığını ifade etmemektedir. Yeni medya kadar olmasa da insanlar tarafından geleneksel medya halen kullanılmaktadır. Key Words : Traditional Journalism, Internet Journalism, New Media ABSTRACT CHANGİNG HABİTS İN REACHİNG TO NEWS WİTH NEW CONCEPTS UNDERSTANDİNG OF MEDİA With in the 21. century witnessing a fast transition from traditional journalism elements to the new media, types of the news production has also changed in parallel to the technological developments. In the light of these developments, by examining the process of media from the first appearance of newspaper to present day, it was analysed how people have been accessing to the news from past to present in this study. Beginning with the rise of newspaper, the media process continued with the invention of radio, and by the invention of television, image has become one of the means of communication. However, the biggest step was the Internet coming into our lives and the biggest share belongs to the Internet in the formation of the new media. Thanks to it, interactivity aroused and the interactive communication has superseded the one-sided communication. Every time a new means of communication appeared, the popularity of the previous one decreased but never totally disappeared. It was researched whether the traditional media elements or the new media elements have been used more by people to access the news. According to the results coming from both the questionnaire applied to the group mostly comprising of university students and the data obtained from the institutions, it was ascertained that the new media elements are much more used for accessing news and in daily life. This outcome does not mean that the traditional media elements are not used at all. The traditional media elements are still being used by people but not as often as the new media.