Akne vulgarisli hastalardan üretilen propionibaciterium acnes kökenlerinin genotiplendirilmesi, genotip ile akne şiddeti arasındaki şiddetin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Nilay Özel

Consultant: NURVER ÜLGER

Abstract:

: Akne vulgarisli hastalardan üretilen Propionibacterium acnes kökenlerinin genotiplendirilmesi, genotip ile akne şiddeti arasındaki ilişkinin araştırılması Derinin normal flora elemanlarından Propionibacterium acnes, akne vulgarisde en sık görülen mikroorganizma olup, fırsatçı sistemik veya dissemine infeksiyonlara yol açabilmektedir. Propionibacterium acnes’in üç genotipi (tip I [Tip IA, Tip IB], II ve III) tanımlanmış olmakla beraber, genotiplerin farklı infeksiyonlardaki rolleriyle ilgili epidemiyolojik çalışmalar çok azdır ve fazla bildirim olmamıştır. Bu çalışmada P.acnes genotipleri ile akne şiddeti arasında bir bağlantının olup olmadığı araştırılmıştır. Marmara Üniversitesi Hastanesi, Dermatoloji bölümüne başvuran 58 hasta (35 kadın, 21 erkek) ve kontrol grubu olarak 43 sağlıklı kişi (27 kadın, 12 erkek) çalışmaya alınmıştır. Yüzdeki, komedon, papül, püstül, nodül ve eritem lezyonlarının sayısı kayıt edilmiş ve “Global Acne Grading System” (GAGs)’e göre derecelendirilmiştir. Akne lezyonlarından ve kontrol grubunun yüzünden alınan örneklerin aerop ve anaerop koşullarda kültürleri yapılmıştır. Hastaların tümünde ve kontrol grubundan P. acnes izole edilmiş ve geleneksel yöntemlerle tanımlanmış ve özgün primerler kullanılarak PZR yöntemiyle genotipik analizleri yapılmıştır. Kökenlerin 77’si (n:47 hasta, n:30 kontrol) genotip IA PZR bantları vermiştir, bunları tip IB (n:5 hasta, n:5kontrol) ve Tip II (n:4 hasta, n:4 kontrol) izlemiştir. Tip III P.acnes saptanmamıştır. Genotipler ile akne lezyonlarının şiddet skorları arasında bir ilişki bulunamamıştır. Bulgular, P.acnes genotipleri ile akne şiddeti arasında herhangi bir bağlantı göstermese de bu çalışma, şimdiye kadar moleküler araştırmalarla P.acnes’in genotiplemesinin yapılmadığı Türkiye için bir veri tabanı oluşturacaktır. Verilerimiz, bu farklı P.acnes genotiplerinin fenotipik özelliklerini incelemek ve akne şiddetiyle ilişkisini araştırmak için ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacaktır. Anahtar Sözcükler: Akne vulgaris, Propionibacterium acnes, Propionibacterium acnes genotipleri SUMMARY: Genotyping of Propionibacterium acnes strains isolated from patients with acne vulgaris and investigation of relationship between genotype and acne severity Propionibacterium acnes, a member of skin flora, is the most commonly encountered microorganism in acne vulgaris, and can be found in various systemic or disseminated opportunistic infections. Although three genotypes of Propionibacterium acnes (types I[Type IA and Type IB], II and III) have been described, there are few epidemiological investigations of their roles in different infections and have not been widely reported. Current study focuses on the relationship between the genotype of Propionibacterium acnes and the severity of acne vulgaris. Fifty-eight patients (35 females and 21 males) who admitted to Marmara University Hospital, Department of Dermatology and 43 healthy people (27 females and 12 males) as controls were enrolled in the study. The number of lesions of facial acne, defined as comedones, papules, pustules, nodules and erythema, was recorded and scored according to Global Acne Grading System (GAGs ). The samples obtained from the acne lesions and from facial skin of control group were cultured in aerobic and anaerobic conditions. Propionibacterium acnes was isolated from all patients and control group and identified by conventional methods, and genotypic analysis was made by PCR using specific primers to genotypes. A total of 77 isolates (n:47 patient, n:30 control) showed genotype IA PCR bands, followed by type IB (n:5 patient, n:5 control) and type II (n:4 patient, n:4 control). No type III P.acnes has been detected. No significant correlation existed between the genotype of P.acnes and severity score of acne lesions. Although the findings did not link P. acnes genotype to severity of acnes, the present study did form a database about genotypes of P.acnes in Turkey, where molecular investigation of P.acnes genotypes has not been performed so far. Our data will be enlighten for future studies to examine phenotypic properties of these different genotypic P. acnes and investigate the relationship between acne severity. Key Words: Acne vulgaris, Propionibacterium acnes, Propionibacterium acnes genotypes