Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Cemil Demir

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

ÖZET 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Yer Alan Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu Alvin Toffler’in üçüncü dalga diye nitelendirdiği bilgi ve enformasyon çağına 1950’li yıllardan itibaren girmiş bulunmaktayız. Çağı belirleyen bilişim alanındaki gelişmelerin insanlık tarihi baz alındığında elli yıl gibi çok kısa bir sürede hayatın tüm alanlarına sirayet ettiği, hatta son on yılda belirleyici bir rol üstlendiği müşahede edilmektedir. Bilişim alanındaki bu gelişmelerden elbette en çok ticari hayatımız etkilenmiştir. Artık mal ve hizmet alımının büyük bir bölümü sanal âlemde gerçekleşmekte, ödemeler banka hesapları üzerinden yapılmaktadır. İnsanların günlük alışverişlerini yaptıkları market ve dükkânlarda banka ve kredi kartları en yaygın ödeme aracı haline gelmiştir. Hem günlük, hem de ticari hayatta banka ve kredi kartlarının yaygın olarak kullanımı, kartlardan hukuka aykırı olarak yararlanmak isteyen kötü niyetli kişilerin ilgisini çekmektedir. İkinci dalganın, yani sanayi devriminin mal ve hizmet anlayışına göre düzenlenen 765 Sayılı TCK, kötü niyetli kişilerin banka ve kredi kartlarını kullanarak menfaat elde etmeye yönelik gerçekleştirecekleri eylemlerle ilgili özel bir düzenleme getirmemiştir. 5237 Sayılı TCK kabul edilinceye kadar bu boşluk dolandırıcılıkla ilgili düzenleme ve 1990’lı yıllarda kabul edilen 525\b-2 maddesiyle doldurulmaya çalışılmışsa da sağlıklı bir sonuç almak pek mümkün olmamıştır. Bunu gören kanun koyucu 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK 245. maddesinde “Banka veya kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunu” düzenleyerek tartışmalara son vermek istemiştir. “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı altında düzenlenen madde beş fıkradan oluşmaktadır. Madde düzenlemesinde “gerçek bir banka veya kredi kartının kötüye kullanılması”, “sahte banka veya kredi kartı üretmek, satmak, devretmek, satın almak veya kabul etmek” ve “sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanması suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlamak” eylemleri suç olarak düzenlenmiştir. VI Çalışmamızda Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunu ele aldık. Suçun unsurlarını, öğretide ve uygulamada tartışılan konuları, Yargıtay İçtihatlarını da dikkate alarak açıklamaya çalıştık. Anahtar Kelimeler: Bilişim, Bilişim Suçu, Banka ve Kredi Kartı, Suçun Unsurları, Yargıtay içtihatları ABSTRACT 5237 Numbered Turkish Penal Code Abuse of Bank or Credit Cards Since the 1950s we entered the knowledge and information age which Alvin Toffler called the third wave. Based on the history of mankind, the developments in the area of informatics, which determine the age, have been observed in almost all areas of life in a very short period of fifty years, and even in the last decade it has been seen as a decisive role. Of course, most of our commercial life has been affected by these developments. A large part of the purchase of property and services takes place in the virtual realm, and payments are made through bank accounts. Banks and credit cards have become the most common means of payment in markets and shops where people do their daily shopping.The widespread use of Bank and Credit Cards in both daily and commercial life is of interest to malicious people who want to exploit the cards illegally. The TCK no 765, which is regulated according to the property and services concept of the second revolution, namely the industrial revolution, has not introduced a special regulation on the actions of the malicious people to obtain benefits by using their bank and credit cards. Until the TCK No. 5237 was accepted, this gap was tried to be filled with the regulation on fraud and 525\b-2 accepted in the 1990s, but it was not possible to get a healthy result. The legislator, who saw this, article 245 of TCK No: 5237 entered into force on 01.06.2005 and wanted to put an end to the discussions by organizing the TC Crime of Bank or Credit Card Fraud. The article organized under the heading of Crime in the Field of Informatics consists of five paragraphs. In Article arrangement The crime of abuse of a real bank or credit card, the crime of fake bank or credit card to produce, sell, transfer, buy or accept and the crime of providing benefit to himself or to others by using a bank or credit card that has been falsely created or has been falsified is regulated. VIII In our study, we tried to explain the elements of the crime of bank or credit card abuse, the issues discussed in teaching and practice by taking into consideration the case law of the Supreme Court. Key Words: Informatics, Informatics Crime, Bank and Credit Card, Elements of Crime, the case law of the Supreme Court mısuse of the bank and credit cards