Güneydoğu Asya krizinin Türkiye ekonomisi ve İMKB`ye etkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ TİMUÇİN ALP

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

1. GİRİŞ 1997 yılı ortalarında Güneydoğu Asya ülkelerinde başlayan ve beklenilenin aksine gittikçe yayılarak global hale dönüşen ekonomik kriz, Türkiye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerinde önemli bir yere sahip olan Rusya'yı büyük ölçüde etkilemiş ve daha sonra da Türkiye'yi etki alanına almıştır. Güneydoğu Asya'da finansal olarak başlayıp daha sonra reel hale dönüşen krizi yaratan nedenler arasında en başta geleni, mali piyasalardaki dinamiklerle ilişkili olup özellikle bir çok ülkede ödemeler dengesi ve cari açığın kriz sinyali vermeye başlaması, ABD Doları'nın değer kazanması, mali disiplinde ve prensiplerde esnek davranılması ve finansal yanlışlar krizi hazırlayan ana nedenler olmuştur. Bu ülkelerde mali sektörü denetleyecek ve finansal riskleri ciddiyetle değerlendirecek bir mekanizmanın ise etkili bir şekilde işletilmediği görülmüştür. Krizin bölge krizi olmasının yanı sıra, sözkonusu bölgenin dünya ekonomisindeki konumu ve özellikleri kriz ölçeğini büyütücü etkiler yaratmıştır. Tezin birinci bölümünde, literatürde sıkça değinilen finansal kriz teorileri öncelikle lenmiştir. İkinci bölümde ise krizin ortaya çıkış nedenleri, yayılması ve etkileri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde bölge ülkeleri ile Türkiye'nin bazı ekonomik göstergeler açısından karşılaştırılması, krizin yaşandığı bölge ülkelerindeki ekonomik gelişmeler, krizin diğer krizlerden farkı, mali krizin dünya ticareti üzerindeki etkileri, Rusya krizi ve bu krizin Türkiye'ye etkisi ile Asya krizinin sektörel bazda etkileri incelenmiştir. Dördüncü bölümde ise krizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına etkileri, bu dönemde yabancı yatırımların tavrı ve alınan önlemler ortaya konmuştur Son yıllarda yaşanan en önemli kriz niteliğini taşıyan Güneydoğu Asya ülkelerindeki finansal krizin dünya ekonomisi genelinde ve Türkiye ekonomisi üzerinde yaratacağı etkilerin değerlendirilmesi, gerekli politika önlemlerinin zamanında uygulamaya konulması bakımından önem taşımaktadır.