İlişkisel estetik bağlamında fotoğrafın kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Cem Aktaş

Supervisor: ÖMER HAKAN ONUR

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, İlişkisel Estetik kuramı çerçevesinde, fotoğraf mediumunu kullanarak üretilen çalışmaların oluşturduğu sanatsal bağlamları incelemektir. Yöntem olarak öncelikle Nicolas Bourriaud'nun İlişkisel Estetik kuramı analiz edilmiştir. Sonra kuram içerisinde fotoğraf ile iş üreten sanatçılar ele alınarak fotoğraf üzerinden kurmuş oldukları sanatsal bağlamlar incelenmiştir. Sanat eleştirmeni ve küratör Bourriaud'ın geliştirdiği İlişkisel Estetik kavramına dair metinde, gündelik ilişkiler üzerinden örgütlenen ve toplumsallık alanları üreten yapıtlara ilişkin yeni bir form kuramı önerilir. Bu kuram bağlamında üretilen yapıtlar toplumsal modellerdeki mekanizmaların işleyiş süreçlerini görünür kılmaktadır. Ayrıca kuram bu sistemlere alternatif yapılar da önermektedir. Fotoğraf, İlişkisel Estetik kuramı bağlamında iş üreten sanatçılar için önemli bir mediumdur. Dolayısıyla bu sürece paralel bir yaklaşım içinde fotoğrafı medium olarak kullanan sanatçı Sophie Calle, Felix Gonzalez Torres, Pierre Huyghe, Nan Goldin’ın çalışmaları ve sanat anlayışları ele alınarak, bu tez kapsamında, bu sanatçıların incelenmesi doğrultusunda fotoğrafın İlişkisel Estetik kuramı içerisinde ne denli etkin bir rol üstlendiği irdelenmektedir. Anahtar Sözcükler: İlişkisel Sanat, İlişkisel Form, Fotoğraf, Bağlam ABSTRACT Nicolas Bourriaud’s Relational Aesthetics was published in Turkish in 2005 by Bağlam publishing. It‘s subject is research to relational as a category artistic practice in the contamporary art. To the aim of study is that focus on art contexts using photograph medium to the perspective of Relatinal Aesthetic. Firstly method of this investigation as was conducted on Nicolas Bourriaud‘s Relational Aesthetic. After then approached context of artists which produced with photograph and investigated correlations which is formed by photograph. Art crictic and curator Bourriaud who built Relational Art conception, offer a concept in the text for organise by daily and generated works for community places. The art works which formed in this theory, reveals the work process in community models. Besides the theory offer alternative constructions to existing systems. The photograph, is an important medium for artist in context of Relational Art. Thereby inside the parallel approach to this process, the artist who use the photograph as a medium, the works of Sophie Calle, Felix Gonzales Torres, Pierre Huyghe, Nan Goldin discussed and in the direction of analysing this within this thesis, to be studied that photography how has an effective role Relational Aesthetic theory. Keywords: Relational Aesthetic, Relational Form, Photograph, Context