Burhâneddîn el-Merğînânî'nin el-Hidâye i̇simli eserindeki Zâhirü'r-rivâye nakillerinin tespit ve tashihi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Muhammet Demirtaş

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN

Abstract:

Hicrî VI. asır Hanefî âlimlerinin önemli sîmâlarından olan Burhâneddîn el-Merğînânî’nin el-Hidâye’si yıllar boyu medrese ve İslam hukuku alanında eğitim veren kurumlarda okunmuş ve okutulmuştur. Günümüzde hala geleneksel eğitim veren kişi ve kurumların vazgeçilmez kitapları arasındadır. Merğînânî, eserinin birçok yerinde “zâhirü'r-rivâye” ifadelerine yer vermiştir. Ancak bu ifadelerden hangileri ile Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’nin eserlerini kastettiği, Muhammed b. Hasan’ın eserlerini kastettiği yerlerdeki nakillerinin tamamında isabet edip etmediği ve isabet ettiği yerlerde konunun Muhammed b. Hasan’ın zâhirü'r-rivâye eserlerinin hangisinde yer aldığı konuları kapalı kalmıştır. Bu araştırmada bahsi geçen konuların açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir. -------------------- One of the most important figures of Hanafi scholars in Hijri VI. century Burhâneddin al-Merginani's al-Hidaye, has been read and taught in the madrasah and Islamic law institutions for many years. Even today, it is still one of the indispensable books among people and institutions providing traditional education. In many parts of his work, Merginani included the expressions of “zahir al-Riwayah”. However, it still remains mystery which of these statements refer to Muhammad b. Hasan al-Shaybani's works, whether these statements match all of the places he intended in his works or not, and the whereabouts of the statements in his zahir al-Riwayah. In this research, it is aimed to clarify the aforementioned issues.