İşletmelerin çalışanlarına karşı kurumsal sosyal sorumluluklarının iş tatmini üzerine etkisi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Gamze Okyay

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Sosyal Sorumluluk, İş Tatmini İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARINA KARŞI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUKLARININ İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Bu çalışmanın amacı, işletmelerin çalışanlarına karşı kurumsal sosyal sorumluluklarının iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Bu bağlamda işletmelerin çalışanlarına karşı sosyal sorumlulukları belirlenmiş ve iş tatmini üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun yanında, iş tatmininin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, pozisyon, işteki çalışma süresinden etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi bu çalışmanın alt hipotezleri arasındadır. Bu amaçla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nde çalışanlarla bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın hipotezleri frekans dağılım, ortalama, standart sapma, Anova ve Tukey analizleri yoluyla test edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda işletmelerin çalışanlarına karşı kurumsal sosyal sorumluluklarının iş tatmini üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. Keywords : Social responsibility, job satisfaction. SUMMARY THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES OF COMPANIES ON EMPLOYEES JOB SATISFACTION: AN AMPRİCAL ANALYSİS The purpose of this study is to explain the relationship between companies’ social responsibility and job satisfaction. Social responsibilities, which companies implement for their employees, were identified and it was explained that on which dimension the impact of job satisfaction is realised. It is among, the hypotheses of the study, to identify whether the job satisfaction is different according to age, gender, educational status, position and seniority. A survey was carried out with employees of İSU General Management of Kocaeli Metropolitan Municipality for this purpose. Hypothesis of the study analysis the frequency distribution, mean, standard deviation, were tested by ANOVA and Tukey. The results of the research show that the effects of social responsibilities of the companies on their staff will be affected by job satisfactions.