İlköğretim matematik dersi öğretim programı çerçevesindeki öğretimin öğrencilerin cebir başarısına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Ebru Yaprak Ceyhan

Consultant: ALİ RIZA KÜPCÜ

Abstract:

İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDEKİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN CEBİR BAŞARISINA ETKİSİ Bu çalışmada yenilenen ilköğretim matematik dersi öğretim programı çerçevesinde yapılan öğretimin 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin cebir başarısına etkisi ile cebirsel düşünme düzeyi ve cebir başarılarının bireysel özelliklerine değişimini araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılında Türkiye genelinde rastgele seçilen 14 ilköğretim okulundan rastgele seçilen 392’si 6. sınıf, 378’i 7.sınıf ve 394’ü 8.sınıf olmak üzere 1164 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, aynı öğrencilerin bahar döneminin başında ve sonunda incelenmesiyle ‘tek grup ön test-son test modeli’ne göre düzenlenmiştir. Bu araştırmada biri, öğrencilerin cebirsel düşünme düzeylerinin tespit edilmesi; diğeri öğrencilerin ilköğretim matematik dersi öğretim programı çerçevesinde yapılan öğretimin cebir başarısındaki değişimin belirlenmesini amaçlayan araştırmacı tarafından ulusal ve uluslar arası yapılan sınavlardan cebir öğrenme alanı kazanımlarına uygun seçilen maddelerden oluşan iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Cebir başarı değişimini belirlemek için her sınıf seviyesine farklı cebir testi uygulanmıştır. Cebir başarı testleri ikinci yarıyılın başında ön test ve sonunda son test olarak uygulanırken, cebirsel düşünme düzeyi testi dönem sonunda uygulanmıştır. Araştırmanın bulguları, yenilenen ilköğretim matematik dersi öğretim programı çerçevesinde yapılan öğretimin öğrencilerin cebir başarılarına olumlu etki yaptığını; öğrencilerinin cebir başarısı arttıkça, cebirsel düşünme düzeyinin de arttığını; ilköğretim 6, 7 ve 8.sınıf öğrencilerinin cebirsel başarıları ve cebirsel düşünme düzeyleri bölge, il(okul) ve matematik başarılarına göre farklılaşsa da cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Cebir öğrenme alanı, Yenilenen matematik programı, Cebirsel düşünme düzeyleri. ABSTRACT THE EFFECT OF TEACHING WİTHİN THE FRAME OF PRİMARY MATHS LESSON PROGRAM OVER STUDENTS ALGEBRA SUCCESS (Master Thesis) In this study the effect of education within the frame of renewed primary maths class training program over 6th, 7th and 8th graders algebra success together with algebraic thinking level and algebra success changing in accordance with individual differences have been researched. The sample of the research is composed of totally 1164 students, 392 6th graders, 378 7th graders and 394 8th graders, chosen randomly out of 14 Turkey-wide different primary schools in the second semester of 2010-2011 education year. The research was arranged in compliance with “ sole group pre test-last test” by examining the same students at the beginning and end of the spring semester. In hereby study, two data collection tool were used with the aim of both determining students algebraic thinking levels and specifying students algebra success differences after the education within the frame of primary maths class training program, composed of appropriate articles chosen out of algebra learning gains of national and international exams held by researcher. So as to determine algebra success difference, separate tests were applied according to every class level. However, algebra success tests were applied in the begining of second semester as pre-test and at the end as last-test, algebraic thinking level test was applied at the end of the semesters. According to research results, education within the frame of renewed primary maths class training program had positive effect on students algebra successes, the more students algebra success were, the more algabraic thinking levels rose, although algebraic successes and algebraic thinking levels of 6 th, 7th and 8th graders became different according to region, province(school) and maths successes, no serious difference were available according to genders. Key Words: Algebra learning domain, Renewed mathematics curriculum, Levels of algebraic thinking.