Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarında iştirak ve suçun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Veysel Bolluk

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, değişik sebep ve gelişmelerle genel olarak bütün ülkelerde eskiye oranla hızla artarak yaygınlaşmaktadır. Bu duruma ilişkin özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren suçla mücadele noktasında etkili sonuçlar almak adına uluslararası alanda sözleşmeler akdedilmiştir. Türkiye ise bu maddelerin imali ve ticaretinin suç olduğuna ilişkin çok daha eski tarihlerden itibaren yasal düzenlemeler yapmıştır. Uluslarası sözleşmelere taraf olunduktan sonra iç hukukumuzdaki bu düzenlemeler de ilgili sözleşmelere uyumlu hale getirilmiştir. 2312 sayılı Uyusturucu Maddelerin Murakabesine Dair Kanun, 3298 sayılı Uyusturucu Maddelerle İlgili Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu maddelere ilişkin düzenlemelerin belirtildiği temel kanunlardır. Söz konusu suçların, gerek doğrudan madde kullanıcılarında gerekse de genel olarak toplumda yarattığı tehlikeler gözetilerek suçun bazı şekillerde işlenişinin çok daha ağır yaptırımlarla cezalandırılması öngörülmüştür. Tez çalışma konumuz olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. Maddesinin 5. Fıkrası hükmüyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının örgüt faaliyetleri çerçevesinde ya da üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halleri, kanun koyucu tarafından suçların temel halinin işlenmesine nazaran daha tehlikeli görülmüş ve nitelikli hal olarak daha yüksek cezai yaptırımlara tabi tutulmuştur. Bu nitelikli halin uygulama alanı değerlendirilirken Türk Ceza Kanunu’nun yine suç işlemek için örgüt teşkil edilmesine ilişkin yaptığı düzenleme ile suça iştirake dair belirlediği genel hükümlerin de zorunlu olarak göz önünde bulundurulması gerekir. -------------------- The production and trade of drugs and stimulants is increasing rapidly in all countries in general due to different reasons and developments. In this regard, especially in the second half of the 20th century, international conventions have been concluded to achieve effective results in the fight against crime. Turkey has made legal arrangements starting from a much older date relating to the manufacture of these substances and trafficking. After being a party to international conventions, these regulations in our domestic law have been harmonized with the relevant conventions. The Code on Supervision of The Drug Substances Numbered 2312, The Code Relating The Drug Substances Numbered 3298 and Turkish Criminal Code Numbered 5237 are the basic laws specifying the regulations on drugs. Considering the dangers posed by these crimes both in direct substance users and in society in general, it is foreseen to punish the criminal offenses with much more severe sanctions. With the provision of Article 188/5 of the Turkish Penal Code numbered 5237, the subject of the thesis is that the crimes of the manufacture and trade of drugs or stimulants are committed within the framework of the activities of the organization and that they are committed together by three or more persons are deemed more dangerous than the basic condition of the crimes and higher criminal sanctions as qualified by the legislator. When evaluating the application area of this qualified state, the general provisions of the Turkish Penal Code on the establishment of an organization to commit a crime and the participation in crime must be taken into consideration.