Examining Reflective Thinking Skills Levels of First Grade Secondary School Students


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH CEBECİ

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Cemil Öztürk

Co-Consultant: Zeliha Nurdan Baysal

Abstract:

Bu araştırmanın amacı; ortaokul 1. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünme beceri düzeylerini incelemek, cinsiyet, yaş, okul türü gibi çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırmada nicel ve nitel yöntemin bir arada olduğu karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2014-2015 eğitim öğretim yılında İstanbul ilindeki okullarda öğrenim gören ortaokul 1. sınıf öğrencileri, örneklemini ise İstanbul ilindeki çeşitli devlet ve özel ortaokullarının 1. sınıfında öğrenim gören 523 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve Demirbaş (2012) tarafından geliştirilen “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri için Yansıtıcı Düşünme Beceri Düzeyi Ölçeği (YDD)” den yararlanılmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise araştırmaya ilişkin daha derinlemesine bilgi almak ve nicel sonuçların desteklenmesi amacıyla “Açık Uçlu Soru Anketi” kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda kullanılan veri toplama araçlarından elde edilen veriler SPSS İstatistik Paket Programı kullanılarak, nitel boyutunda ise açık uçlu anketten elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda ortaokul 1. sınıf öğrencilerinin yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri oldukça yüksek çıkmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki; kızların yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri erkeklere göre, özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri devlet okullarında öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksektir. Ayrıca annesi çalışmayan öğrencilerin annesi çalışan öğrencilere göre yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Öğrencilerin yansıtıcı düşünme beceri düzeyleri ise yaşa, okul öncesi eğitim alıp almama, kardeş sayısına ve anne-baba eğitim durumuna göre ise anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Anahtar Sözcükler: Yansıtma, Yansıtıcı düşünme