Sisplatin ile oluşturulan testis hasarına karşı aposininin olası iyileştirici etkisinin morfolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Histology-Embryology, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA KUTAY KÖROĞLU

Consultant: Feriha Ercan

Abstract:

Sisplatin ile Oluşturulan Testis Hasarına Karşı Aposininin Olası İyileştirici Etkisinin Morfolojik ve Biyokimyasal Olarak Değerlendirilmesi M. Kutay Köroğlu Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Amaç: Bu çalışmada sisplatinin (SİS) sıçan testisi üzerine olan toksik etkilerine karşı aposininin (APO) olası koruyucu rolünün histolojik, histokimyasal, ultrastrüktürel ve biyokimyasal yöntemlerle gösterilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sprague-Dawley ırkı sıçanlar kullanılmış ve 1) Kontrol, 2) APO, 3) SİS ve 4) SİS+APO olmak üzere 4 deney grubu (n=8) oluşturulmuştur. SİS gruplarına tek doz 7 mg/kg i.p. SİS uygulanmış, sonrasında 5 gün boyunca dimetilsülfoksit (DMSO) ya da 25 mg/kg APO oral olarak uygulanmıştır. Kontrol gruplarına sadece DMSO ya da APO uygulanmıştır. Tüm deney gruplarındaki sıçanlar deneyin 5. gününde eter anestezisi altında dekapitasyonundan sonra, ayrılan testis dokuları histopatolojik ve ince yapısal değişiklikleri inceleme, hücre proliferasyonu, hücre ölümü ve NOX2 tespitinin değerlendirmesi için hazırlanmıştır. Biyokimyasal verilere bakılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemler ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: SİS uygulanan grupta dejeneratif tübül, NOX2 pozitif ve TUNEL pozitif hücre sayısının arttığı, SİS+APO grubunda ise azaldığı görülmüştür. SİS grubunda proliferatif indeksin anlamlı şekilde düştüğü, SİS+APO grubunda arttığı görülmüştür. SİS grubunda MDA düzeyi, MPO ve 8-OHDg aktivitesi artmış, GSH ve SOD düzeyi ise düşmüştür. SİS+APO grubunda ise MDA düzeyi, MPO ve 8-OHDg aktivetelerinde düşüş, GSH ve SOD düzeylerinde ise artış gözlenmiştir. Sonuç olarak SİS’in oksidatif stres oluşturarak testiste hasar meydana getirdiği, seminifer tübüllerde spermatogenik hücre serilerinde azalmaya yol açtığı, spermatogenik hücrelerde apoptozu arttırdığı ve APO’nun ise antioksidan etkileri ile oluşan hasarı önlediği gözlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Sisplatin, Aposinin, Testis, Nox2, Apoptoz SUMMARY Morphological and Biochemical Evaluation of Protective Effects of Apocynin on Cisplatin-Induced Testis Damage M. Kutay Köroğlu Department of Histology and Embryology Aim: In this study, we aimed to investigate the possible protective role of Apocynin (4-hydroxy-3methoxy-acetophenone, APO) on cisplatin (CIS)-induced testicular toxicity in rats using histological, histochemical, ultrastructural and biochemical methods. Material and Methods: Sprague Dawley rats were used in the study and experimental groups (n=7) were formed as: 1-control, 2-APO, 3-CIS and 4-CIS+APO groups. Following a single dose of CIS (7mg/kg i.p.), either dimethyl sulfoxide (DMSO) or APO (25mg/kg, orally) was administered for 5 days. The testis tissue samples were prepared for light and electron microscopical investigation in order to evaluate general histopathology and ultrastructure, proliferative and apototic cells, and localization of NOX2. Data were analyzed statistically. Results and Conclusion: Increased degenerated and atrophic tubules, TUNEL+ and NOX2 immunoreactive cells, in CIS group compared to controls. Morphological parameters were ameliorated in CIS+APO group and smaller vacuoles in the cell cytoplasm and less dilatation of intercellular tight juctions were observed. While MDA and 8-OHDg levels and MPO activity were significantly increased, GSH and SOD levels were significantly decreased in CIS group compared to controls. All biochemical parameters were ameliorated in CIS+APO group when compared to CIS induced rats. In conclusion, cisplatin causes testis damage by decreasing spermatogenic cell line and increasing apoptosis and NOX2 activity via formation of oxidative stress, and apocynin prevents testis damage by its possible antioxidant effects. Key Words: Cisplatin, Apocynin, Testis, Apoptosis, NOX2