Örgüt içi iletişim çatışmalarının çözümünde müzakere yaklaşımının rolü


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Kübra Kuruoğlu

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

Bu araştırmada, günümüzde sıklıkla yaşanan fakat üzerinde çok fazla akademik çalışma yapılmayan örgüt içi iletişim çatışmalarının çözümünde müzakere yaklaşımının rolünü saptayarak kurumlarda veya örgütlerde anlaşmazlıkların baskı, zorlama, kaçınma ya da şiddet tehdidi yöntemleri kullanılmadan, tarafların rızasına dayalı işbirlikçi müzakere yolu ile çözümlenebilmesinin etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Kuramsal olarak çalışmamız James Grunig’in mükemmel halkla ilişkiler yaklaşımı üzerine şekillendirilmiş olup yöntemsel olarak simetrik iletişim prensipleri temel alınmıştır. Yarı deneysel desene uygun olarak düzenlenen araştırmanın temel sorusu müzakere yaklaşımının, örgüt içi iletişim çatışmalarının yapıcı çözüme kavuşturulmasındaki etkisidir. Araştırmanın örneklemi İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir işletmenin ofis çalışanlarından (24) oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yapılandırılmış mülakat formu; olaylar, görüşler ve süreçler hakkında çok boyutlu ve niteliksel verilerin elde edilmesini sağlayan yüzyüze görüşme tekniğine dayalı olarak uygulanmış ve bu yolla aranan bilgilere ulaşılmıştır. Verilerin çözümlenmesi öntest ve sontest grup görüşmelerinden elde edilen verilerin nitel analiz yöntemi kullanılarak ayrı ayrı analiz edilmesi şeklinde iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubuna giren tüm çalışanlar “Çatışma Çözümü İçin Müzakere Eğitimi Programı” na alınmıştır. Deneklerin iletişim çatışmalarına girme eğilimleri, çatışma karşısındaki tutumları, müzakere kavramına dair bilinçleri ve müzakere beceri düzeyleri eğitim programına başlamadan ve eğitim programından sonra olmak üzere, araştırmacı tarafından yapılandırılmış görüşme formu ile belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda müzakere eğitimi programına katılan çalışanların çatışma çözme davranışları ve müzakere becerilerinde olumlu yönde değişme olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: İletişim çatışmaları, çatışma çözümü, müzakere, mükemmel halkla ilişkiler, simetrik iletişim ABSTRACT This study aims to identify the role and effects of negotiation in the resolution of communication conflicts within the organizations without using forcing, avoiding, smoothing or compromising but using mutual understanding approach for the consent of parties involved. Although it is seen intensely in the daily life there has not been much academic studies conducted on the issue. Theoratically our study is based on the James Grunig’s outstanding public relations approach and based on symmetrical communication principals. The study is based on semi experimental methods with the main question of the effects of negotiation in the positive resolution of communication conflicts. The experiment sample is formed from the office employees (24) of a private company located at Istanbul. In the field experiment the data is gathered by the structured interview questionnaire formed by the researcher. Face to face in depth analysis technique is used for the interviews for the purpose of collecting qualitative data for the events, opinions and processes in a multidimensional way. Qualitative methods are used for the analysis of each data which is collected in two stages of pretest and posttest group interviews. All the members of the sample group attended “Negotiation In the Resolution of Communication Conflicts” education seminar. The members of the group have been checked questioned before and after the seminar by the questionnaire of the researcher for their motivation to enter a conflict, behaviors in a conflict, awareness for negotiation and ability to negotiate. The findings of the experiment showed that the attandance to an Negotiation Seminar affected the attendants for a positive attitude and ability towards conflict managament and negotiation skills. Keywords: Communication Conflicts, Conflict Managements, Negotiation, Excellent Public Relations, Symmetrical Communication