Finansal raporlamaya olan güvenin arttırılmasına yönelik yeni yaklaşımlar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: MUSTAFA ARI

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

FİNANSAL RAPORLAMAYA OLAN GÜVENİN ARTTIRILMASINA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR Özellikle 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkan Enron, WorldCom ve diğer finansal raporlama skandalları ile birlikte, finansal raporlamaya olan kamuoyu güveninin sarsıldığı belirlenmiştir. Finansal raporlama skandallarının nedeni olarak kurumsal yönetim başarısızlıkları görülmektedir. Finansal tablo kullanıcılarının, şirket yönetimleri tarafından hazırlanmış ve bağımsız denetçilerin de denetiminden geçmiş olan finansal tablolara olan güvenleri sarsılmıştır. Buradan hareketle, finansal tablolara olan güvenin yeniden inşa edilmesi ve geliştirilmesi amacıyla başta A.B.D. olmak üzere birçok ülkede kurumsal yönetim ile ilgili yeni yaklaşım ve düzenlemeler geliştirilmiştir. Bu yeni düzenlemelerin birçoğu Türkiye tarafından da benimsenmiş ve yasal düzenlemelerle de desteklenmiştir. Bu araştırmanın amacı; özellikle kurumsal yönetimle ilgili bu yeni düzenlemeler ile finansal tabloların güvenirlilik algılamaları arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Finansal raporlamaya olan güvenin arttırılmasına yönelik olarak; özellikle kurumsal yönetimle ilgili yeni düzenlemeler ile finansal tabloların güvenirlilik algılamaları arasındaki ilişki kaynak güvenirlilik teorisi kapsamında ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; finansal raporlamanın güvenirliliğini arttırmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler ile finansal tabloların güvenirlilik algılaması arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki saptanmıştır. Araştırma başta ABD olmak üzere diğer ülkeler ve Türkiye’deki kurumsal yönetimle ilgili yasal düzenlemeleri desteklemektedir. Bu açıdan, kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin geliştirilerek uygulamaya geçilmesi önerilmektedir. ABSTRACT NEW APPROACHES TO IMPROVE THE CREDIBILITY OF FINANCIAL REPORTING Financial reporting has lost the public confidence, especially after 1990s financial reporting scandals such as Enron and WorldCom. The main reasons of the financial reporting scandals have been thought failures of corporate governance. Financial statements users have lost confidence in financial statements prepared by management and audited by external auditors. In this perspective, in USA and other countries, new approaches and regulations related corporate governance have been proposed to rebuild public confidence in financial reporting. These approaches and regulations have been accepted and supported by laws in Turkey. The aim of the study is to find out the relationships between new regulation especially related to corporate governance and the credibility perceptions of financial statements. It has been tried to figure out the correlations between the new regulations proposed to improve the confidence in financial reporting and the credibility perceptions of financial statements in the context of source credibility theory. According to results of the research; It has been determined the significant and positive correlations between new regulations suggested to improve the credibility of financial reporting and the credibility perceptions of financial reporting. New regulations related to corporate governance have been supported by conclusions of the study. It has been suggested to enhance corporate governance application.