Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 ay arası çocukların özdüzenleme becerilerinin incelenmesi : karaman ili örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Feride Arabacı

Consultant: IŞIK KAMARAJ

Abstract:

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 48-72 AY ARASI ÇOCUKLARIN ÖZDÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Bu araştırmanın amacı, Karaman ilinde okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48 ile 72 ay arası çocukların özdüzenleme becerilerinin incelenmesidir. Araştırmada araştırmacı var olan durumu ortaya çıkarmayı amaçladığı için tarama modeli kullanılmıştır. Örneklem olarak 180 çocuğa uygulama yapılmıştır. Uygulama için Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Ortalamalar arasındaki farkı test etmek için parametrik olmayan (non-parametrik) istatistik teknikler kullanılmış olup Mann Whitney U-Testi ile Kruskal-Wallis Testi analizleriyle ölçüm yapılmıştır. Testlerin Cronbach Alpha Katsayıları incelendiğinde ölçeğin oldukça güvenilir ve yüksek derecede güvenilir bulunmuştur. Okul Öncesi Öz Düzenleme Ölçeği Cronbach Alpha Katsayıları incelendiğinde toplam ortalamanın α= ,81 olarak oldukça güvenilir bulunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları şunlardır: Karaman ilindeki 48 ile 72 ay arası okul öncesi öğrencilerinin, “Dikkat/Dürtü Kontrolü” alt boyutunda öz düzenleme becerilerinde daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Karaman ilindeki 48 ile 72 ay arası okul öncesi öğrencilerinin Uygulayıcı Değerlendirme Formundan elde edilen öz düzenleme puanları, öğrencilerin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Karaman ilindeki 48 ile 72 ay arası okul öncesi öğrencilerinin Uygulayıcı Değerlendirme Formundan elde edilen özdüzenleme puanlarının, öğrencilerin babalarının yaşı değişkenine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Babalarının yaşı 36-40 olan öğrencilerin, uygulayıcı değerlendirme formunda en yüksek sıra ortalamasına sahip oldukları görülmüştür. Karaman ilindeki 48 ile 72 ay arası çocukların Hazzı Erteleme alt boyutunda dört performans değerlendirmesinde de uygulama ortalamalarının minimum ve maksimum (0,0 sn - >60 sn) hedeflenen değer aralıkları içinde olduğu tespit edilmiştir. -------------------- INVESTIGATION OF SELECTION REGULATION SKILLS OF CHILDREN BETWEEN 48-72 MONTHS CONTINUING TO PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS SAMPLE OF KARAMAN The aim of this study is to examine the self-regulation skills of children between 48 and 72 months attending preschool education institutions. The research model was applied since the researcher aimed to reveal the current situation. As a sample, 180 children were treated. Preschool Self-Regulation scale was used for the application. Non-parametric statistical techniques were used to test the difference between means and measurements were made by Mann Whitney U-Test and Kruskal-Wallis Test. The Cronbach Alpha Coefficients of the tests were found to be highly reliable and highly reliable. When the Cronbach Alpha Coefficients were examined, it was found that α =, 81 was quite reliable. The results of this research are as follows: It was concluded that preschool students were more successful in self-regulation skills in the “Attention / Impulse Control” sub-dimension. Self-regulation scores obtained from the Practitioner Evaluation Form of Preschool Students show a significant difference according to the age variable of the students. A significant difference was determined according to the age variable of the fathers of the students. It was seen that the students whose fathers were 36-40 years old had the highest rank average in the practitioner evaluation form. In the four performance evaluations in Delay Delay sub-dimension, it was determined that the application averages were within the minimum and maximum (0.0 sec -> 60 sec) target value ranges.