Marmara öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve 9-11 yaş çocuklarının öğrenme stillerinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Elementary Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZGÜR ŞİMŞEK

Supervisor: OKTAY AYDIN

Abstract:

Yapılan bu çalışmada iköğretim 3., 4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören 9-11 yaş öğrencilerinin öğenme stillerini ölçen Marmara Öğrenme Stilleri ölçeğinin geliştirilmesi ve öğrenme stilleri ile cinsiyet, sınıf, sosyo-kültürel düzey, devlet ya da özel okul olma, okul öncesi eğitim alıp almama özelliklerine göre farklılaşma olup olmadığı ortaya koymayı amaçlamıştır Araştırmada, Dunn ve Dunn öğrenme stilleri modeli temel alınarak araştırmacı tarafından “Marmara Öğrenme Stilleri Testi” geliştirilmiştir. Yapılan bu araştırmada aşağıdaki sorulara yanıtlar aranmıştır: 1. Geliştirilen Marmara Öğrenme Stiller Testi’nin geçerlilik, güvenilirlik düzeyi nedir? 2. 9–11 yaş grubu öğrencilerinin Öğrenme stili tercihleri, cinsiyete, sınıflara, sosyo-kültürel seviyeye, devlet-özel okulda okumaya, okul öncesi eğitim alıp almamaya göre farklılaşmakta mıdır? Araştırmada; kişisel bilgiler formu ve Marmara Öğrenme Stilleri Testi kullanılmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak toplanan veriler üzerinde aşağıdaki istatistiksel analizler yapılmıştır: 1. Geçerlilik analizleri için doğrulayıcı faktör analizi tekniği uygulanmıştır. Güvenilirlik hesaplamaları için devamlılık katsayısı (test-tekrar test), iç tutarlılık katsayıları (Spearman-Brown, Guttmann, Cronbach Alpha) hesaplanmıştır. 2. Öğrencilerin öğrenme stil tercihlerini ortaya koymak için frekans analizleri yapılmıştır. 3. Öğrenme Stilleri tercihlerinin cinsiyete, sosyo-kültürel seviyeye, okul öncesi eğitim alıp almamaya, okul türüne göre farklılaşma durumunu saptamak üzere t-testi analizleri yapılmıştır. 4. Öğrenme Stilleri tercihlerinin sınıfa göre farklılaşma durumunu saptamak üzere varyans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen sonuçlara göre; Marmara Öğrenme Stilleri ölçeği”, geçerli ve güvenilir bir ölçektir. 9–11 yaş öğrencilerinin öğrenme stilleri, cinsiyete, yaşa, sosyo-kültürel seviyeye, devlet okulu veya özel okulda okumaya, göre birkaç alt boyut dışında manidar bir farklılık göstermemektedir. Okul öncesi eğitim alıp almamaya göre ortaya çıkan birkaç alt boyuttaki farklılıkların daha anlamlı olduğu görülmüştür. ABSTRACT The purpose of this dissertation is to develop a learning style instrument. Subsequently, it was administered to 1013 students in grades three through five in various districts in İstanbul. Field testing was designed to establish its reliability and validity as a viable instrument for assessing children’s learning styles. The purpose of this research is to find out answers to the following questions: 1. What are the validity and reliability values of “Marmara Learning Styles Test”? 2. Do the 9-11 age elementary school students’ learning styles differ according to gender, grades, socio-cultural status, private/public schooling and preschool education? The development of the instrument followed a series of steps which identified suitable design elements. The first step consisted of a panel that established a statement pool foundation. The second step consisted of a panel that selected statements from the statement pool for instrument inclusion. Statement responses then be recorded using an answer scale. The third step consisted of a panel that used a Q-sort technique to identify the appropriate learning preference domains for the ninety four statements. In the fourth step, a review panel recommended instrument final revisions. Preparation of preliminary field test was the fifth step in the process. Administration of the field test led to statement revision and resulted in revised learning styles instrument that could demonstrate appropriate dimensions of validity and reliabilty in identifying learning styles modality preferences. In collecting the necessary data from students, following inventories were used: 1. Personal Information Form 2. Marmara Learning Styles Test Following were the statistical analysis used to compute the data: 1. Instrument reliability was assessed using Cronbach’s alpha, Spearman-Brown, Guttmann and instrument validity was assessed using a confirmatory factor analysis that consisted of three elements: Goodness of Fit Index (GFI), Comparative Fit Index (CFI) and the Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). During this process, z values of data were calculated and then percentiles were determined. 2. T-test analysis was used to determine if the learning styles differ ii according to gender, socio-cultural status, private or public schools and preschool education of the students. 3. One-way Anova analysis was used to determine grades’ differences if any, according to learning styles of the students. The findings of the research are as follow: 1. “Marmara Learning Styles” Test is valid and reliable. 2. The Learning Styles of students do not differ significantly according to gender, socio-cultural status, and preschool education of the students. However, a statistically significance was found when the data analyzed according to schools, grades and socio-cultural status. The process of validating an assessment requires a number of independent studies to establish credibility of the new instrument relating to specific construct-learning styles. Recommendations for future research include using the “Marmara Learning Styles Test” to determine students learning styles and then conducting studies that investigate matched/mismatched hypotheses to determine the effects on student achievement and attitudes toward learning.