Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında Ege Denizi’nde karasuları sınırlandırılması sorunu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Burak Güven

Supervisor: SELAMİ KURAN

Abstract:

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ KAPSAMINDA EGE DENİZİ’NDE KARASULARI SINIRLANDIRILMASI SORUNU Türkiye ile Yunanistan arasında uzun yıllardır devam eden Ege Denizi’ne ilişkin sorunların başında karasularının sınırlandırılması uyuşmazlığı gelmektedir. Bu sorun sadece bu iki ülkeyi değil aynı zamanda ittifak içinde oldukları örgüt ve ülkeleri de yakından ilgilendirmektedir. Yunanistan’ın AB’ye üye olmasından sonra uyuşmazlığın çözümünde AB’nin Yunanistan taraflı tutum ve söylemlerinin Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri olumsuz etkilediği görülmektedir. Müzakerelerin başladığı 2005 yılından itibaren bu sorun başta Müzakere Çerçeve Belgesi olmak üzere ilerleme raporlarında da belirtilmiştir. Çalışmamızda, Türkiye’nin ulusal çıkarları ve egemenlik hakları açısından çok önemli olan Ege Denizi’ndeki karasuları sınırlandırılması sorununun, AB’ye tam üyelik sürecindeki etkileri üzerinde durulacak ve AB ile Yunanistan’ın konuya yaklaşımları incelenerek değerlendirmelerde bulunulacaktır. Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Müzakere Çerçeve Belgesi, Karasuları Sınırlandırılması, Ege Denizi ABSTRACT THE PROBLEM OF DELIMITATION OF TERRITORIAL WATERS IN THE AEGEAN SEA IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION HARMONIZATION PROCESS Delimitation of the territorial waters dispute comes to at first relating to Aegean Sea problems between Turkey and Greece continue for many years. This problem does not only concern the two countries but also closely concerns allied organizations and countries, too. After Greece’s accession to the EU, EU’s Greece sided attitudes and discourses has effected the relations between EU and Turkey negatively. Since 2005, the negotiations started, we can see this problem is listed in the progress reports and also Negotiating Framework Document. In our study, we will focus on the effects on EU membership process of the delimitation of the territorial waters dispute in the Aegean Sea which is very important for the Turkey in terms of national interests and sovereign rights and will make evaluations by investigating the approaches of EU and Greece to the mentioned issues. Keywords : The European Union, Negotiating Framework, Delimitation of Territorial Waters, Agean Sea