Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda yayma hakkı ve korunması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ERAY AKSIN ATAR

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Bu çalışma kapsamında temel olarak fikir ve sanat eseri hukukunda eser sahibi ve bağlantılı hak sahiplerinin mali haklarından birini teşkil eden yayma hakkı inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, fikri hak kavramı, tarihçesi ile Anglosakson ve Kara Avrupa’sı hukukunda fikri mülkiyetin hukukunda var olan farklılıkların temelini teşkil eden fikri hakların teorik temellerine değinilmiştir. Bunun yanı sıra yayma hakkına konu olan eser kavramı, bir eserin korunabilmesi için gerekli olan şartlar ve eserin meydana getirilmesiyle yayma hakkının sahibi durumuna gelen eser sahibi kavramları incelenmiştir. İkinci bölümde ise yayma hakkının uluslararası metinlerde bulduğu karşılık, sahip olduğu özellikler, sınırlandırılmasında özellik arz eden durumlar ve bu hakkın miras yoluyla intikali üzerinde durulmuştur. Üçüncü ve son bölümde ise yayma hakkının dava yoluyla korunmasında usul hukukuna ilişkin bilgiler verilmiştir. Son olarak yayma hakkının korunmasına yönelik hukuk davaları ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Anahtar Kelimeler; fikri mülkiyet hukuku, eser, yayma hakkı, yayma hakkının korunması ABSTRACT This study essentially examines one of the proprietary rights owned by authors and related right holders under intellectual property law, right to distribute. The first chapter of the study deals with the concept of intellectual property right, its history and its theoretical foundations which explains the basis of the differences between intellectual property laws in common law and civil law jurisdictions. Besides those, the concept of work under intellectual property law, the conditions required for the protection of work and the concept of author who becomes the holder of the right to distribute when work is finished are touched upon as well. The second chapter studies the legal framework regarding the right to distribute in international conventions, the characteristics of the right to distribute, special cases of its limitations and its transfer through inheritance.The last chapter of the study covers procedural law issues regarding the protection of the right to distribute via litigation. Finally, civil lawsuits seeking the protection of the right to distribute are reviewed. Keywords; intellectual property law, work, distribution right, protection of distribution right