Suriye iç savaşı ve Rusya'nın Suriye iç savaşındaki rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aysel Gıuliyeva

Consultant: EMEL PARLAR DAL

Abstract:

Suriye içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyası ve Akdeniz'e açılan bir liman olması sebebiyle geçmişten günümüze hiç kuşkusuz büyük devletlerin ilgi odağı olmuştur. Suriye konusu Ruslar için geçmişten günümüze farklı dönemlerde farklı yaklaşımları barındırsa da önemini her zaman korumuştur. Soğuk savaş Döneminin başlaması ile birlikte Suriye, Rusya ve ABD gibi büyük devletlerin ulusal çıkarlarına konu olmuştur. Büyük devletlerin, çıkarları söz konusu olduğunda coğrafi olarak sadece kendilerine yakın bölgeye değil uzak bölgelere karıştıkları da görülmektedir. Bu bağlamda Suriye'nin de içinde bulunduğu coğrafya ABD ve bilhassa üzerinde duracağımız Rusya'nın uluslararası projelerinde önemli bir yer tutmuştur. SSCB'nin dağılmasından sonra Yeltsin döneminde Rusya reformcu Batıcı liberallerin de etkisiyle Batı ile yakınlaşan ve Rusya'nın geleceğinin Avrupa'da yattığını gören bazı politikalar izlemiştir. Bu politikaların izlenmesindeki sebeplerden en büyüğü Rusya'nın içinde bulunduğu mali krizler ve pek çok alanda Avrupa ve ABD’ye olan ekonomik bağımlılığıydı. Fakat Putin'in iktidara gelmesiyle geçiş döneminin sancıları nispeten hafiflemiş ve enerji unsurunun dış politikada aktif bir şekilde kullanılmasıyla da borç alan bir ülke konumundan, borç veren bir ülke konumuna geçmiştir. Fakat Rusya son yıllarda sadece yakın çevresiyle değil, SSCB döneminde de olduğu gibi Ortadoğu'da da etkin bir şekilde söz sahibi olmak arzusundadır. Rusya'nın İran ile nükleer faaliyetleri konusunda ortaklık öneren diyalogları kurması, Hamas'ı resmi olarak tanıması Ortadoğu'da ABD'ye karşı alternatif bir güç oluşturma çabasını göstermektedir. Bu bağlamda bu araştırma kapsamında Rusya’nın 2011-2017 yılları arasında süregelen Suriye iç savaş döneminde, Suriye ile ilgili izlediği dış politikanın incelenmesi amaçlanmıştır. Tez bu konuda literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir. Syria is a port between Middle East and Mediterranean Sea. Although the subject of Syria has different approaches in different periods from the past to the present, it has always kept its importance. With the onset of the Cold War, Syria became the subject of national interests of major states such as Russia and the USA. In the case of interests, it is also seen that the great states are geographically involved not only in the region close to them but also in remote regions. In this context, the geography, including Syria, has an important place in the USA and especially in the international projects of Russia. After the collapse of the USSR, during the Yeltsin period, Russia followed a number of policies that converged with the West under the influence of in reformist sinking liberals and saw that Russia's future lay in Europe. The biggest reason for monitoring these policieswas Russia's financial crisis and its economic dependence on Europe and the United States in many areas. But when Putin came to power, the pangs of the transition period became relatively light and he became a lender country from his position as a borrower by the active use of the energy element in foreign policy. Russia's security system in the international system in terms of threat perceptions and close environment is the CIS area. However, in recent years Russia has not only wanted to have an influence in the Middle East, but also power in the Middle East, as it was in the USSR. Russia's dialogue with Iran on its nuclear activities and its official recognition of Hamas is an effort to create an alternative power against the United States in the Middle East.In this context, the aim of this study is to examine the foreign policy of Russia in the period of Syria civil war between 2011-2017. The thesis aims to contribute to the literature.