Yerel yönetimlerin sivil toplum kuruluşlarına bakışı : İstanbul üzerine bir analiz


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Zekeriya Koç

Consultant: BURAK HAMZA ERYİĞİT

Abstract:

Sivil toplum kuruluşları, kamu yönetim birimleri ile sivil toplum arasında bir köprü vazifesi görmekle birlikte; toplum yararına olan bir kısım faaliyetleri yine kamu desteği alarak uygulamaya sokan kuruluşlar olarak ifade edilmektedirler. Çeşitli alanlarda ekonomik, yardımlaşma, eğitim, din, kültür ve benzeri alanlarda çalışmalar yapan STK’ların ortak paydaları, toplumsal fayda gözeten faaliyetlerde bulunmalarıdır. Yerel bağlamda STK’lar bu faaliyetleri yürütürken; yerel yönetimlerle ve özellikle belediyelerle koordinasyon halindedirler. Belediyelerin sosyal sorumluluk çalışmaları başlığında yer alan bir kısım görevleri yerine getirmelerinde STK’lar aracılığıyla hareket ettikleri görülmektedir. Bu ilişkide yerel yönetimlerin STK’lara bakış açısı, birlikte faaliyet geliştirme ve uygulamaları noktasında büyük önem taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında, İstanbul’un çeşitli ilçelerindeki yerel yöneticiler ve İstanbul büyükşehir belediyesi yöneticileri ile (143 kişi) görüşmeler sağlanmış; yöneticilerin STK’lara bakış açıları şeffaflık, güvenilirlik, katılımcılık ve politiklik bağlamında değerlendirilmiştir. Pozisyon ve çalışma süresi gibi etmenlerin, şeffaflık algısını farklılaştıran bir unsur olduğu tespit edilmiş ancak eğitim ve yaş gruplarına göre şeffaflık algısı farklılık sergilememiştir. Güvenilirliği etkileyen kriterler yaş, çalışma süresi iken katılımcılık için bu kriterler pozisyon ve yaş olarak tespit edilmiştir. Politiklik algısı ise pozisyon ve yaşa göre farklılaşmıştır. Araştırmada edinilen bulgulara, nitel ve nicel araştırma yöntemleri kullanılarak ulaşılmıştır. -------------------- Non-governmental organizations serve as a bridge between public administration units and non-governmental organizations, but they are also referred to as the organizations that implement some activities that benefit the community by receiving public support. Economic, solidarity, education, religion, culture etc. in various fields. The common denominator of the NGOs operating is that they carry out social benefit activities. In the local context, CSOs are in coordination with local authorities and in particular municipalities in carrying out these activities. Municipalities are required to act through NGOs to carry out some of their duties within their social responsibilities. In this relationship, local governments' point of view to NGOs is of great importance in terms of joint development and implementation of activities. In this study conducted with the administrators of districts and metropolitan municipalities of Istanbul (143 people), managers' perspectives on NGOs were evaluated in the context of Transparency, Reliability, Participation and Politics. Position and working time have been identified as a factor that differentiates the perception of transparency, but the perception of transparency did not differ between education and age groups. While the criteria affecting reliability were age, duration of study, these criteria for participation were determined as position and age. Perceptions of politics differed according to position and age.