Türkiye’ ye yönelik düzensiz emek göçü ve göçmen istihdamı : İnşaat sektörü örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Labor Economics And Industrial Relations, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Akif Kara

Consultant: Miriş Meryem Kurtulmuş

Abstract:

TÜRKİYE’YE DÜZENSİZ EMEK GÖÇÜ VE GÖÇMEN İSTİHDAMI: İNŞAAT SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ Uluslararası göç ve göçmen işçilerin istihdamı konusu sosyal bilimciler tarafından, gittikçe artan bir biçimde ele alınmakta ve çok sayıda araştırmaya konu olmaktadır. Uluslararası göçün nedenleri, göçmen işçilerin istihdam, yaşam ve çalışma koşulları, sosyal ağları ve hem menşe hem de hedef ülkelerin sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik durumlarına etkileri farklı disiplinler tarafından incelenmiştir. Türkiye’ye dönük uluslararası düzensiz emek göçü bir çok araştırmada bütünlüklü olarak çalışılmasına karşın göçmen işçilerin inşaat sektöründe istihdamlarına ilişkin araştırma sayısı çok azdır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’ye yönelik düzensiz emek göçünü ve inşaat sektöründe göçmenlerin istihdamını incelemektir. Bu amaç çerçevesinde inşaat sektöründe çalışan göçmen işçiler, göçmen işçileri istihdam eden işverenler ve göçmen işçilere iş bulan aracı ile yarı yapılandırılmış, yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışma bulgularına göre inşaat sektöründe göçmenlerin yoğun olarak istihdam edildikleri, işverenler tarafından ucuz iş gücü olarak görüldükleri ve çalışma ile yaşama koşullarının güvencesiz, sağlıksız oldukları ortaya çıkmıştır. Anahtar Kelimeler : Düzensiz göç, inşaat sektörü, göçmen istihdamı ABSTRACT IRREGULAR LABOR MIGRATION AND MIGRANT EMPLOYMENT IN TURKEY: CASE OF CONSTRUCTION SECTOR The topics of international migration and migrant workers have been increasingly discussed by social scientists and there have been many researches on this topic. Reasons of international migration, employment of migrant workers, migrant workers’ working and living conditions, and migrant workers’ effect on source and destination countries are explored by different disciplines. The issue of international migration to Turkey is studied on many researches completely; however, researches on migrant workers’ employment in construction sector are rather limited. The aim of this thesis is to analyze irregular labor migration and migrant workers’ employment in construction sector. For this aim, semi-structured interviews have been conducted with the migrant workers who work in construction sector, employers who provide employment for migrant worker and mediators who provide work opportunity to the migrant workers. According to the findings of this research, it is clearly understood that migrant workers are employed mostly in construction sector. Further, migrant workers are considered as low-cost labor by the employers and it is determined that lives of migrant workers are unsecured and unhealthy. Keywords : Irregular migration, construction sector, migrant employment