Mühür bozma suçu (TCK md. 203)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Kamil Barkır

Consultant: MEHMET EMİN ALŞAHİN

Abstract:

Türk hukukunda mühür bozma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nu 203 ncü maddesinde düzenlenmiştir. Mülga 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde, bu kanunun 274 ncü maddesinde yer almaktaydı. 5237 sayılı Kanunda daha sade bir şekilde ifade edilmiştir. Bu suç, her zaman doktrin ve uygulamada farklı görüşlere neden olmuştur. Kamu güvenini korumayı amaçlayan bu suçla ilgili olarak, yakın zamanda uygulamada elektrik dağıtım işi yapan özel hukuk tüzel kişilerinin mühürleme yetkisi konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Çalışmada bütüncül bir bakışla konu ele alınmıştır. Suçun unsurları, soruşturma ve kovuşturma ile kanun yolları ve diğer ilgili konular üzerinde durulmuştur. Doktrin ve uygulamanın bakış açısı yansıtılmaya çalışılmış, akademik tartışma ve uygulamaya katkıda bulunulması amaçlanmıştır. -------------------- The crime of breaking the seal in Turkish law has been regulated in article 203 of Turkish Penal Code No. 5237. The same crime was included in article 274 of repeal Turkish Penal Code No. 765. It has been stated more simply in the Law numbered 5237. The crime has always led to different views in doctrine and practice. Concerning this crime, which aims to protect public trust, there has recently been a debate on the authority of private legal entities performing electricity distribution work to seal. In this study, the subject is discussed with a holistic view. The elements of crime, investigation and prosecution, legal remedies and other relevant issues have been emphasized. The perspective of doctrine and practice was tried to be reflected and it has been aimed to contribute to academic discussion and practice.