İbn Sina’nın “El mucez fi’l-mantık” risalesi üzerine bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Mehmet Fatih Demirci

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

İBN SÎNÂ'NIN ''EL-MUCEZ Fİ'L-MANTIK'' RİSALESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Mantık biliminin kurucusu Aristoteles'tir. İslam filozofu Fârâbî'nin ve özellikle diğer bir İslam filozofu İbn Sînâ'nın mantık bilimine bir çok katkıları olmuştur. İbn Sînâ mantık hakkında bir çok eser yazmıştır. Bu çalışma, İbn Sînâ'nın risalesi el-Mûcez fi'l-mantık üzerine bir incelemedir. Bu risale üzerinde bugüne kadar bir çalışma yoktur. Bu incelemede, bu eserin klasik kaynaklar ve içerik açısından İbn Sînâ tarafından yazıldığı ortaya konmuştur. Ayrıca metnin içeriği üzerinde kısaca bir iceleme yapılmıştır. Risâlenin tüm nüshaları İstanbul'daki kütüphanelerde bulunmaktadır. Bu nüshalar birbiri ile karşılaştırılmıştır ve doğruya en yakın metin elde edilmeye çalışılmıştır. ABSTRACT A STUDY ON IBN SINA'S BOOKLET OF ''AL-MUJAZ FI'L-MANTIK'' Science of logic's founder is Aristotle. Islamic philosopher Farabi and especially an other Islamic philosopher Ibn Sina (Avicenna) annexed to science of logic a lot of additions. Ibn Sina wrote a lot of works on logic. This work is a study on Ibn Sina's a booklet of al-Mujaz fi'l-mantık. It is not a study on this booklet until today. In this work it was been in evidences that this booklet was wrote by Ibn Sina, according to classic origines (classic bibliographies) and content. Also it was studied briefly on content of the text. All copies of booklet is in Istanbul's libraries. These copies were compared with each other and it was made an effort to get hold of like