İhraç edilen malın bünyesine giren KDV’nin oluşumu,hesaplanması ve muhasebelleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1999

Thesis Language: Turkish

Student: Gülnihal Toramanlı

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Gerek kamu, gerekse özel kuruluşlar faaliyet gösterdikleri alanlardaki ,yoğun rekabet koşulları altında , Dünya ve ülke ekonomisinin sürekli krizlere maruz kaldığı bir ortamda işlerini dengeleyebilmek ve hedefledikleri karı gerçekleştirebilmek için yollar aramaktadırlar. Ülkemizde 1980 yılından itibaren uygulanmakta olan ekonomik politikaların sonucunda ihracat ,ülke ekonomisinin dış pazarlara açılmasında ve buna bağlı olarak döviz girdilerinin sağlanmasında önemli oranda katkı sağlayan bir araç olmuştur. İhracatı geliştirmek ve mevcut sınai yapı sonucu oluşan maliyet artışlarının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ,ürünleri uluslar arası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirmek ,böylece dış satım gücü kazandırıp ; dış satımı özendirmek amacıyla ihraç edilen mal ve hizmetlerin bünyesine giren vergi,resim,harç ve benzeri etkiler yapan diğer mali yükümlülükleri , istisna kapsamına almak veya iade ederek Maliye Bakanlığı tarafından kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri de İhracatta Katma Değer Vergisi uygulamasıdır. Gelişmiş bir tüketim vergisi olan ve günümüz modern ekonomik sistemlerinde yaygın olarak kullanılan Katma Değer Vergisi ülkemizde başarı ile uygulanmakta olup , bütçe gelirlerinde önemli bir tutarı kapsamaktadır. Ayrıca ekonominin kayıt altına alınmasında önemli bir işlevi yerine getirmektedir. KDV Kanunun'da ihracat işlemleri tam istisna kapsamında değerlendirilmiş , ihracat teslimlerinden KDV tahsil edilmeyeceği KDVK'nun 11. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kanunun 12. maddesinde de bir teslimin ihracat sayılabilmesi için gerekli şartlar belirtilmiştir. Kanunun 32. Maddesinde ihracat işlemleriyle ilgili olarak fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisinin , mükellefin vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan KDV'nin indirilecek vergiden az olması hallerinde İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin , Maliye Bakanlığı'nın tespit edeceği esaslara göre iade edileceği hüküm altına alınmıştır. Bunun sonucu olarak ihracata konu olan mal veya hizmet, KDV yükü taşımamış olmaktadır. Bu çalışma 4 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak Katma Değer Vergisi'nden bahsedilmiştir. Katma Değer Vergisi'nin esasları,konusu,mükellef ve sorumlusu vergiyi doğuran olay ,Katma Değer Vergisi'nde matrah ,indirim ,Katma Değer Vergisi'nin Muhasebe Muhasebe'nin KDV üzerindeki etkileri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde ; Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan Tek Düzen Hesap Planı'nındaki Katma Değer Vergisi ile ilgili hesaplar ve açıklanmaları ile ilgili konulara yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise ; İhracattaki Katma Değer Vergisi'nde iadeyi doğuran olay üzerinde durulup ilgili istisnalar tek tek ele alınmıştır. Ayrıca İhracatın tanımı yapılmış İhracat istisnasına konu olabilecek ihracat türleri ele alınmış ve İstisna kapsamında ele alınmayacak ihracat türleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde; İhraç edilen malın bünyesine giren Katma Değer Vergisi'nin oluşumu ,hesaplanması ,ve muhasebeleştirilmesi açısından ; İmal edilen malın ihracında yüklenilen KDV 'nin hesaplanması ele alınmış. Doğrudan Mal İhracatında KDV'nin İadesi ve hesaplanması ile ilgili olarak ,F.İ.F.O.- L.İ.F.O.- Ağırlıklı Ortalama ve Gerçek maliyet Yöntemini esas alan işletmeler açısından her bir maliyet yöntemi çeşidine göre örneklerle konu açıklanmıştır. Gerçek Maliyet esasına göre iadenin hesaplanmasında detaylı bir örnek uygulanmıştır. Bu bölümde ayrıca Katma Değer Vergisi' nde iade şekilleri ele alınmış ve İhracatta İade edilecek Katma Değer Vergisi'nin Muhasebeleştirilmesi örneklerle açıklanmıştır .