İlköğretim okullarında toplam kalite yönetimi uygulamaları ve karşılaşılan engeller (Bayrampaşa Örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Turgay Kaymakçı

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

Günümüzün küreselleşen dünyasında kalite, kurumsal ve bireysel başarının anahtarıdır. Son çeyrek yüzyılda yaşanan, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeler hemen her kurumu hızlı bir değişime ve gelişime zorlamıştır. Bu değişim ve gelişimi takip edemeyen kurumlar hantallaşmış ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. Buna karşın gelişime ve değişime ayak uyduran kurumlar ise ihtiyaç odaklı bir anlayışı benimsemiş ve buna ilişkin yeni yönetim tekniklerinden yararlanma yoluna gitmiştir. İşte bu tekniklerden biri de Toplam Kalite Yönetimidir. Toplam Kalite Yönetimi; organizasyonun bir bütün olarak etkinliğini sağlamayı, yenileşmeyi, sürekli gelişimi ve iyileşmeyi ve rekabet gücünü hedefler. Toplam Kalite Yönetimi (TKY), son yıllarda hemen her alanda uygulanmaya başlamıştır. Bu alanlardan biri olan eğitim kurumları ise bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Hemen her alanda Toplam Kalite Yönetimi anlayışının gerçekleşmesi için öncelikle eğitim kurumlarından başlanılması gerektiği düşüncesiyle İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi’nde mevcut ilköğretim okullarındaki öğretmen ve öğrenciler üzerinde bu araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada “İlköğretim Okullarında Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ve Karşılaşılan Engeller saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma; beş bölümden oluşmuş olup, birinci bölüm; giriş, araştırmanın amacı, alt amaçlar, problem durumu, sınırlılıklar, sayıltılar, tanımlar ve terimlerden oluşmuştur. İkinci bölüm; Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili literatür çalışmasından oluşmuştur. Üçüncü bölüm; başka ülkelerde eğitim alanındaki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları ile ülkemizdeki ilköğretim okullarında Uygulanan Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarından oluşmuştur. Dördüncü bölüm; araştırmanın yönteminden oluşmaktadır. Beşinci bölüm ise; İstanbul İli Bayrampaşa İlçesindeki araştırmadan oluşmuştur. Araştırmanın evrenini, İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan İlköğretim okullarında çalışan öğretmen ve öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın temel veri kaynağını anketlerle toplanan veriler oluşturmuştur. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15.0 istatistiksel paket programından yararlanılmıştır. Elde edilen verilerden demografik değişken ve ifadelerin frekans (f) ve yüzde (%), tabloları oluşturulmuş, demografik değişkenlere ait öğretmen ve öğrenci görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğini test eden “T” ve “F” varyans (anova) testi uygulanmış. Öğretmen ve öğrenci görüşlerinin düzeyini anlamak için de aritmetik ortalama ( x ) ve standart sapma (ss), kullanılarak anket verileri analiz edilmiştir. Son olarak, gerek teorik gerekse uygulama sonuçları dikkate alınarak bazı değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bayrampaşa, Toplam Kalite Yönetimi, Eğitim, İlköğretim. ABSTRACT In today`s global world, quality is the key of society and individual success. Economic , social and political developments in the las quarter of the century forced almast every company to rapid change and development.The companies that can`t follow these change and development become clumsy and they can`t meet a need.On the other hand, the companies that follow these change and development, focus on needs and they benefil from new manegement techniques.One of these techniques is Total Quality management. Total Quality Management aims tyo competition and continuous development and improverment.Total Quality Management has started to be applied in almast every areo.One of these areas is education. Education Institutions form the topic of this research.Total Quality Management has got a major importance in education.So, this research has been applied on primary school teachers and students in Bayrampaşa, İstanbul. In this research, total quality management applications, and the difficulties have tried to be determined .The research has formed from 5 parts.The first part consists of introduction the aim of research, the farther aims, problem situation the limist the premises definitions and technical words.The second part consists of a literature study about Total Quality Mangement studies at primary schools in our country and the Total Quality Mangement Applications in other countries. The fourth part consists of the methods of the research. The fifth part consists of the research in Bayrampaşa , İstanbul. Investigation of the research, within the boundaries of insanbul province in the bayrampasa district primary school teachers and students are working.The basic data source of the research data collected in the survey may have created. The data obtained in investiganting the SPSS 15.0 statistical package solution has been reaslised using.Demographic variables and expressions from the data obtained from frequency (f) and percentage (%) charts have been created with demographic variables teacher and student opinions are shown to test the (T) and (F) of variance test have been applied.Teachers and students to understand the level of opinion arithmetic average (x), and Standard deviation (SD) have been analyzed by using the survey data. Finally both theoretical and applied by taking into account the results of some assessments and suggestions are made Key Words: Bayrampaşa Total Quality Mangement, Education , Primary.