Sosyal sorumluluk kapsamında eğitim faaliyetlerinin kurum imajına etkisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Ebru Kasımoğlu

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA EĞİTİM FAALİYETLERİNİN KURUM İMAJINA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamı, işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmek için içinde bulundukları ve faaliyet gösterdikleri topluma karşı bir takım sorumluluklarını yerine getirmelerini kaçınılmaz hale getirmiştir. İşletmelerin sosyal konulara yönelmesi ve toplumun bu yöndeki isteklerini karşılaması kaçınılmaz olmuştur. İşletmeler varlıklarını devam ettirebilmek için toplumun gözünde saygın bir yer edinmek isterler. Bu sebeple işletmelerin toplumun gözünde olumlu bir imaj yaratmaları gerekir. Bu da, topluma yönelik gerçekleştireceği sosyal sorumluluk faaliyetleri ile gerçekleşebilir. Bunlardan en önemlisi, toplumun geleceğine yatırım olarak yapılan eğitim destekleridir. Bu çalışmada; sosyal sorumluluk kapsamında eğitim faaliyetlerinin kurum imajını etkileyip etkilemediği araştırılmış ve buna bağlı olarak bir uygulama yapılmıştır. Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediye, İSMEK ve Halk Ekmek’ deki üst, orta ve alt kademe yöneticilere yöneliktir. Araştırmanın teorik çerçevesinde sosyal sorumluluk, kurumsal sosyal sorumluluk, eğitim, kurum imajı ve aralarındaki ilişki anlatılmaktadır. Anket formunda kurum imajı ve sosyal sorumluluk ölçekleri kullanılmıştır. Bu ölçekler ile üst, orta ve alt kademe yöneticilerin görüşleri alınmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin istatiksel analizleri sonucunda sosyal sorumluluk kapsamında eğitim faaliyetlerinin kurum imajını etkilediği sonucuna varılmıştır. ABSTRACT THE EFFECT OF TRAINING ACTIVITIES FOR SOCIAL RESPONSIBILITY TO CORPORATE IMAGE AND ONE RESEARCH In today’s competitive environment, companies have some responsibilities to their communities which have become crucial to persist their existance. Involving social issues and providing the demands of society in that field have become crucial. Companies want to have a good impact on their customer’s eyes to contiune their existances. So that, companies need to create positive image. This can be achived with social responsibility activities. One of the most important of them is training activities which are established for the future of society. On this research, it has been investigated that wheter the training activities for social responsibility effect the corporate image or not and one practice on that issue has been made. The practice has been made among the managers of İstanbul Büyükşehir Belediye, İSMEK and Halk Ekmek. In the theoretical part of this research; social responsibility, corporate social responsibility, education, corporate image and the relation between them have been explained. On the survey two parameters are used which are corporate image and social responsibility. With these parameters the manager opinions have been reached. As a result of statistical analysis of the data obtained from the survey, it has been concluded that the training activities for social responsibility effect corporate image.