İşletmelerde eğitimin çift faktör teoremi kapsamında iş tatminine etkisi ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Billur Artan

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

İŞLETMELERDE EĞİTİMİN ÇİFT FAKTÖR TEOREMİ KAPSAMINDA İŞ TATMİNİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA Bu çalışmanın amacı, işletmelerin çalışanlarına vermiş oldukları eğitimin Çift Faktör teoremi kapsamında iş tatminine etkisini incelemektir. Çalışmada iş tatminini açıklayan motivasyon teorilerinden olan Herzberg’in Çift Faktör kuramından yararlanılmış ve çalışanların eğitim değerlendirmelerinin bu faktörlerle ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla bankacılık sektöründe bulunan bir kurumun genel müdürlüğünde ilk kademe çalışanlar arasında bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmanın hipotezleri frekans analizi ve varyans analizleri kullanılarak test edilmiştir. Böylece çalışanlara kurumları tarafından verilen eğitimin performans üzerindeki etkisinin hem hijyen faktörlerinin hem de motivasyon faktörleri üzerinde bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. ABSTRACT THE EFFECTS OF EDUCATION IN FIRMS ON JOB SATISFACTION IN TERMS OF DOUBLE FACTOR THEORY AND AN APPLICATION The purpose of this study is to investigate the effect of education which is supplied by the firms on job satisfaction in terms of Double factor theory. In this study, Double factor theory which was explained by Herzberg, is held by the investigator and a relation between employee’s education evaluations and these factors are tried to establish. In this respect a survey has conducted in a firm which has recently been in the banking sector. Hypothesis are tested by the frequency analyses and variance analyses. So we can state that the effect of education which is supplied by the firms on performance, both have an impact on hygene factors and motivation factors.