ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE AKADEMİK BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Sport sciences, Physical Education and Sports Training, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Arzu ÇUBUK

Consultant: Ufuk Alpkaya

Abstract:

Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı, fiziksel aktivite düzeyleri ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Çalışmanın örneklemini İstanbul ili Maltepe ilçesinden 10 ortaokuldan rastlantısal yöntem ile seçilmiş 5.6.7 ve 8. sınıflarda okumakta olan 1066 Kadın, 1071 erkek, toplam 2137 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar İçin Fiziksel Aktivite Ölçeği ve Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği uygulanmıştır. Çalışmada analizler için elde edilen anlamlılık düzeyleri, 0.05 anlamlılık düzeylerinde değerlendirilmiştir. Öncelikle tanımlayıcı istatistik olarak verilerin ortalama ve standart sapma aralığı belirlenmiştir. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Değişkenlerde cinsiyetler arasındaki farkları hesaplamak için bağımsız örneklem t testi, 3 ve daha fazla grup karşılaştırmalarında Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), farkın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için Tukey HSD testi, uygulanmıştır. İnternet bağımlılığı, fiziksel aktivite ve akademik başarı modellemeleri için doğrusal regresyon analizine başvurulmuştur. P değerinin 0,05’ten küçük olması durumunda fark ve ilişki anlamlı kabul edilmiştir. Değişkenler arası ilişkiyi incelemek için ise korelasyon testi uygulanmıştır.

Yapılan analizler sonucunda ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişki incelendiğinde, gruplar arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İnternet bağımlılığı ile akademik başarıları arasında ilişki incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarıları arasında bazı not aralıklarında anlamlı ilişki bulunmuştur  (p < 0.05). Fiziksel aktivite düzeyleri ile akademik başarıları arasında ilişki incelendiğinde, akademik başarı düzeyleri açısından anlamlı ilişki bulunamamıştır. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda kız ve erkek öğrenciler arasında internet bağımlılığı, akademik başarı ve fiziksel aktivite arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Yapılan ikili karşılaştırmalar sonucunda sınıf kademelerine göre internet bağımlılığı, akademik başarı ve fiziksel aktivite arasında anlamlı ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Demografik özelliklerine göre ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı, fiziksel aktivite düzeyleri ve akademik başarıları modellemeleri için yapılan regresyon analizleri sonuçlarına göre bazı parametreler arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda; ortaokul öğrencilerinin internet bağımlılığı, fiziksel aktivite ve akademik başarı durumları değerlendirildiğinde, internet bağımlılığı ile fiziksel aktivite arasında ve fiziksel aktivite akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı fakat internet bağımlılığı arttıkça öğrencilerin akademik başarılarının azaldığı gözlemlenmiştir.