Farklı konfigürasyon faktörü ve derinliği olan kavitelerde akışkan kompozit rezinlerin dentine bağlanma dayanımlarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Department Of Dental Diseases And Treatment, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA AYAZ

Supervisor: Dilek Tağtekin

Abstract:

Bu çalışmanın amacı, farklı derinlikte Sınıf I kavitelerde ve düz dentin yüzeylerinde 3 farklı adeziv sistemin ve 3 farklı akışkan kompozit rezinin dentine mikrogerilim bağlanma kuvvetinin (μTBS) belirlenmesi ve termal siklusun bağlanma dayanımı üzerine etkisinin incelenmesidir. 240 adet insan 3. büyük azı dişi rastgele 4 gruba ayrılarak düz yüzeysel dentin, düz derin dentin, 1.5 mm kavite ve 3 mm kavite grupları hazırlanmıştır. Gruplar, akışkan kompozit uygulananlar ve uygulanmayanlar olmak üzere iki alt gruba ayrılmıştır. Akışkan kompozit uygulanmayan gruplarda üç adeziv sistemden (Clearfil SE Bond, Solobond M, Optibond All-in-One) biri uygulandıktan sonra Herculite Ultra XRV ile tabakalar halinde restorasyonlar yapılmıştır. Akışkan kompozit uygulanan gruplarda Clearfil Majesty veya GrandioSo Heavy Flow, adeziv sistem ile Herculite Ultra XRV arasına ince bir tabaka halinde uygulanmıştır. Vertise Flow ise adeziv sistem uygulanmadan direkt olarak dentinyüzeylerine uygulanmış ardından Herculite Ultra XRV ile tabakalar halinde restorasyonlar yapılmıştır. Tüm dişlerin merkezinden 4’er adet çubuk şeklinde numune elde edilmiştir. Her bir gruptan elde edilen numunelerin yarısına 5-55 ˚C arasında 5000 kez termal siklus uygulanmıştır. Tüm numunelere μTBS testi uygulanmış, verilerin istatistiksel analizi yapılmıştır. Kopma yüzeyleri streomikroskopta incelenmiştir. Düz dentin yüzeyi grupları, kavite gruplarından önemli ölçüde yüksek bağlanma kuvvetleri sergilemişlerdir. Akışkan kompozit uygulaması bağlanma kuvvetini arttırmamış ancak kopma tiplerini büyük ölçüde etkilemiştir. Solobond M, Clearfil SE Bond ve Optibond All-in-One ile karşılaştırıldığında en yüksek ortalama μTBS değerleri göstermiştir. Termal siklus bazı gruplarda bağlanma kuvvetinin düşmesine neden olmuştur. Anahtar Sözcükler: adeziv sistem, akışkan kompozit, C-faktör, mikrogerilim, termal siklus. SUMMARY Evaluation of Bond Durability of Flowable Composite Resins to Dentin in Cavities with Different C-factor and Depth. The aim of this study was to determine the microtensile bond strength (μTBS) of 3 different adhesive systems and 3 different flowable composite resins in Class I cavities and flat dentin surfaces with different dentin depth and to evaluate the effect of thermocycling on bond durability. 240 human third molars were randomly divided into 4 groups and flat superficial dentin, flat deep dentin, 1.5 mm cavity and 3 mm cavity groups were prepared. The groups were divided into 2 subgroups according to the application of a flowable composite layer. In groups without flowable composite,after the application one of the adhesive systems (Clearfil SE Bond, Solobond M, Optibond All-in-One) Herculite Ultra XRV was placed incrementally. In groups with flowable composite, Clearfil Majesty Flow or GrandioSO Heavy Flow was used as a thin intermediate layer between adhesive and Herculite Ultra XRV. Vertise Flow was applied to dentin surfaces directly without adhesive application then Herculite Ultra XRV was placed incrementally. 4 sticks were prepared from the center of the each tooth. Half of the specimens were thermocycled for 5000 cycles between 5-55 ˚C. All specimens subjected to μTBS test and data were istatistically analyzed. Fractured specimens examined under stereomicroscope. The flat surface groups exhibited significantly higher bond strengths than the cavity groups. An intermediate flowable composite layer didn’t improve bond strength but it remarkably influenced the fracture modes. Solobond M demonstrated the highest mean values of μTBS compared with Clearfil SE Bond and Optibond All-in-One. Thermocycling reduced the bond strength of some groups. Key Words: adhesive system, C-factor, flowable composite, microtensile, thermocycle.