Sanayi işletmelerinde uygulanan yönetim muhasebesi tekniklerinin değer tabanlı yönetim yaklaşımı kapsamında değerlendirilmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: ARZU ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

SANAYİ İŞLETMELERİNDE UYGULANAN YÖNETİM MUHASEBESİ TEKNİKLERİNİN DEĞER TABANLI YÖNETİM YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Günümüzün yoğun rekabet ortamında başarılı olmak isteyen işletmeler uzun dönemde değer yaratmak zorundadırlar. Değer yaratımı için işletmelerin bu amaç doğrultusunda yönetilmeleri gerekir. Değer Tabanlı Yönetim, değer yaratımını işletmenin temel amacı olarak kabul eden ve değeri özsermaye maliyetini dikkate alarak belirleyen bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yönetim yaklaşımının gereği olarak işletmenin stratejileri, planları, süreçleri ve performans ölçütleri, işletmenin rekabet etme gücünü sürdürecek ve arttıracak şekilde yapılandırılmalıdır. Rekabet edebilirlik ve değer yaratımı stratejik kararların etkinliğine bağlıdır. Etkin karar alma için uygun ve yeterli verilere ihtiyaç vardır. Yönetim muhasebesi teknikleri, karar alma için gerekli verileri sağlayan en önemli araçtır. Bu çalışma ile sanayi işletmelerinde uygulanan yönetim muhasebesi tekniklerinin Değer Tabanlı Yönetim yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonuçları, yönetim muhasebesi tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma ile Değer Tabanlı Yönetim yaklaşımının benimsenmesinin ilgili olduğunu göstermektedir. ABSTRACT EVALUATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING METHODS WITHIN VALUE-BASED MANAGEMENT APPROACH IN INDUSTRIAL COMPANIES Companies that aim to be successful in today's intensively competitive environment have to create value in the long term. In order to create value, firms have to be managed according to this aim. Value Based Management is a management approach that accepts value creation as the firm's primary aim and determines value by taking the cost of equity into consideration. As a requirement for this management approach, the strategies, plans, processes and performance criteria of the firm should be constructed in such a way to sustain and enhance its power to compete. Ability to compete and value creation depends on the effectiveness of strategic decisions. Appropriate and adequate data is needed for effective decision making. Management accounting methods is the most important tool that provides necessary data. This study aims to evaluate management accounting methods within the framework of value-based management approach in industrial companies. The results of the study show that there is a relationship between knowledge about management accounting methods and the adoption of value based management approach.