10-11 yaş çocuklarda fiziksel etkinlik kartları ve video oyun konsollu hareket etkinliklerinin dikkat, ekran ve kağıt okuma performansı üzerine etkisinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hamdi Özdemir

Supervisor: AYŞE OYA ERKUT

Abstract:

Bu araştırmada, 10-11 yaş çocuklarda fiziksel etkinlik kartları ve video oyun konsollu hareket etkinliklerinin dikkat, ekran ve kağıt okuma performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Deneysel modele uygun olarak düzenlenen bu araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır; 1. Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun dikkat son test puanları arasında fark var mıdır? 2. Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun kağıt okuma son test puanları arasında fark var mıdır? 3. Fiziksel etkinlik kartları, oyun konsollu hareket etkinlikleri, fiziksel oyun kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubunun ekran okuma son test puanları arasında fark var mıdır? Araştırmanın örneklemini; İstanbul ili Beykoz ilçesine bağlı, 10-11 yaşındaki 5. sınıf öğrencilerinden basit seçkisiz yöntem ile seçilen toplam 112 öğrencidir. Çalışma deneysel bir özellik taşıdığından örneklem grubu; 28 fiziksel etkinlik kartları çalışma grubu, 28 oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu, 28 fiziksel etkinlik kartları ve oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve 28 kontrol grubu olmak üzere dörde ayrılmıştır. Çalışma grubu öğrencileri haftada iki gün 40 dakikalık etkinlikler gerçekleştirmiş, kontrol grubu öğrencileri ise kendi beden eğitimi ve spor müfredatlarına devam etmişlerdir. Araştırmada Bourdon Dikkat Testi (Kaymak, 2003) ve doğru okuma, 1 dakikada doğru okunan kelimelerin toplam okunan kelimeye oranı; Okuma hızı ise 1 dakikada doğru okunan kelime sayısı olarak hesaplanmıştır (Rasinski, 2010). Araştırmanın analizinde grup değişkenlerine göre ön testlere ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmış ve ön testlerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi kullanılarak bakılmıştır. Normal dağılıma uygun verilerin Grup içindeki ölçümler arasındaki farkları incelemek için ilişkili örneklem t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının 8 derslik çalışmalar sonrasında elde edilen puan artışlarının farklı olup olmadığını test etmek amacı ile dikkat için parametrik olmayan Kruskal- Wallis testi, kağıt ve ekran okuma için ANOVA ve gruplar arasında farkın yönünü tespit etmek için Tukey HSD testleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular; dikkat son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında çalışma grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu bulunmuştur (p<,01). Kağıt okuma son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında çalışma ve kontrol grupları arasında kağıt okuma gelişiminde anlamlı bir fark bulunmamıştır (p<,05). Ekran okuma son test puanları arasındaki farka gruplara göre bakıldığında; oyun konsollu hareket etkinlikleri ve fiziksel etkinlik kartları-oyun konsollu hareket etkinlikleri çalışma grubu ve kontrol grubu arasında ekran okuma gelişiminde anlamlı derecede (p<,05) fark bulunmuştur. Sonuç olarak fiziksel etkinlik kartları ve oyun konsolu ile yapılan hareket etkinliklerinin dikkati geliştirdiği, oyun konsollu hareket etkinliklerinin ve fiziksel etkinlik kartları-oyun konsollu hareket etkinliklerinin kullanıldığı çalışmaların da ekran okumayı geliştirdiği bulunmuştur. -------------------- The aim of this study was to investigate the effect of physical activity cards and video game console movement activities on attention, screen and paper reading performance in children aged 10-11 years. In this study, which was organized in accordance with the experimental model, the answers to the following questions were sought; 1. Is there a difference between physical activity cards, game console movement activities, physical activity cards -game console movement activities working group and control group attention post-test scores? 2. Is there any difference between the physical activity cards, game console movement activities, physical activity cards -game console movement activities working group and control group paper reading post-test scores? 3. Is there any difference between physical activity cards, game console movement activities, physical activity cards -game console movement activities working group and control group screen reading post-test scores? Sample of the research; It is a total of 112 students selected from the 10th-11 year old 5th grade students of the Beykoz district of Istanbul with simple random method. The study is experimental and the sample group; 28 physical activity cards were divided into four groups as working group, 28 game console movement activities working group, 28 physical activity cards and game console movement activities working group and 28 control groups. The study group students carried out 40-minute activities two days a week, while the control group students continued their physical education and sports curricula. In the research, Bourdon Attention Test (Kaymak, 2003) and correct reading, the ratio of the words read correctly in 1 minute to the total word read; Reading speed is calculated as the number of words read correctly in 1 minute (Rasinski, 2010). In the analysis of the study, arithmetic mean and standard deviation values of pre-tests were calculated according to group variables and Shapiro-Wilk test was used to determine whether the pre-tests showed normal distribution. The related sample t test was used to examine the differences between the measurements within the group of the data suitable for normal distribution. In order to test whether the increase in the scores obtained from the experimental and control groups obtained after 8 class education is different; non-parametric Kruskal-Wallis test for attention, ANOVA for paper and screen reading, and Tukey HSD tests to determine the direction of difference between the groups. Findings obtained in the study; When the difference between the posttest attention scores according to the groups were examined, it was found that there was a statistically significant difference in favor of the study group (p <.01). There was no significant difference in the development of paper reading between the study and control groups (p <.05). When the difference between the last test scores of screen reading is examined by groups; There was a significant difference (p <.05) in the development of screen reading between game console movement activities and physical activity cards-game console movement activities working group and control group. As a result, it was found that movement activities with physical activity cards and game console improved attention and studies using game console movement activities and physical activity cards-game console movement activities also improved screen reading.