Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk Edebiyatı hikâyelerinin kullanıldığı yaratıcı yazma çalışmalarının öğrenci öz yeterlilik ve yazma başarısı üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Tuba Yeşim Mutlu

Consultant: ASUMAN AHMED ABDO SHABAN

Abstract:

Bu çalışmada edebî metinlerden uyarlanarak hazırlanmış yaratıcı yazma etkinliklerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma becerileri ve yazma öz yeterlilik algıları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 yılının Haziran ve Temmuz aylarında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde eğitim alan B2 seviyesi 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen olarak yapılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları ise araştırmacı tarafından geliştirilen yazma becerisi rubriği ve Büyükikiz (2012) tarafından geliştirilmiş olan Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Yabancılar İçin Yazma Becerisi Öz Yeterlilik Ölçeği’nden oluşmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından edebî metinlerden hareketle oluşturulmuş yaratıcı yazma etkinlikleri 8 hafta boyunca 30 kişiden (n:30) oluşan deney grubuna yazma eğitimi derslerinde uygulanmıştır. Kontrol grubundaki 30 öğrenci (n:30) yazma eğitimi derslerini merkezin programı gereğince olağan akışında almışlardır. Çalışmada toplanan veriler SPSS programında istatistiksel olarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Çözümlemede karşılaştırılan grupların özelliğine göre bağımlı ya da bağımsız gruplar t testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre edebî eserlerden üretilmiş yaratıcı yazma etkinlikleri öğrencilerin yazma becerilerini ve öz yeterlilik algılarını olumlu yönde geliştirmiştir. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türk kültürünü tanıtmayı da içeren daha fazla yaratıcı yazma etkinliklerinin bulunması, yazma eğitiminde daha fazla uygulamaya yer verilmesi ve hem yazma hem de diğer temel dil becerilerini geliştirmeyi amaçlayan daha fazla araştırma yapılması gibi öneriler getirilmiştir. -------------------- In this study, the effects of creative writing activities adapted from literary texts on writing skills and writing self-efficacy perceptions of students learning Turkish as a foreign language were examined. The study group consisted of 60 B2 level students studying at Gaziantep University Turkish Teaching Center in June and July 2019. The study was conducted as an experimental design with pre-test and post-test control groups. In the study, the data collection tools consist of the writing skill rubric developed by the researcher and the Writing Skill Self-Efficacy Scale for Foreigners Learning Turkish as a Second Language developed by Büyükikiz (2012). In this study, creative writing activities based on literary texts developed by the researcher were applied to the experimental group of 30 people (n: 30) for 8 weeks in the writing education classes. The 30 students (n: 30) in the control group took the writing training courses in the usual course of the center. The data collected in the study were analyzed and interpreted in SPSS program statistically. In the analysis, dependent or independent groups t tests were applied according to the characteristics of the groups compared. According to the results of the study, creative writing activities produced from literary texts positively improved students' writing skills and self-efficacy perceptions. Suggestions such as more creative writing activities including dealing with Turkish culture in teaching Turkish as a foreign language, more practical applications in writing education and more research aimed at improving both writing and other basic language skills were suggested.