Din dilinin anlamı


Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Yıldırım

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

DİN DİLİNİN ANLAMI; DOĞRULAMACI VE İŞLEVSELCİ YAKLAŞIMLAR Mantıksal pozitivizmin savunduğu doğrulamacı ve yanlışlamacı yaklaşımlar, din dilinin anlamsızlığı konusunda ısrarcı bir tutum sergilemektedir. Wittgenstein’ın ikinci dönem fikirlerinden hareketle birçok işlevselci teori ortaya atılmıştır. Wittgenstein’ın kullanım-anlam teorisi, birçok teist düşünür için dini kurtarmak adına umut verici olmuştur. Hare ve Braithwaite gibi filozoflar din dilinin ahlâkî yorumuyla ön plana çıkmışlardır. Braithwaite, dinî ifadeleri yalnız ahlâkî niyetleri gerçekleştirmek için motivasyon sağlayan öğeler olarak yorumlamaktadır. Fonksiyonalist filozofların din dili yorumları, indirgemeci olmakla eleştirilmiştir. Aynı zamanda bu tavır bazı teist filozoflarca dinin ilâhi vasıflarını görmezlikten gelen bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada din dilinin fonksiyonel tahlilleri indirgemeci olmakla eleştirilmektedir. Anahtar kelimeler: Braithwaite, din dili, doğrulama, işlevselcilik ve konatif. THE MEANING OF RELIGIOUS LANGUAGE; APPROACHS OF VERIFICATIONALIST AND FUNCTIONALIST ABSTRACT Verification and falsifiable approaches advocated by the logical positivism, exhibit an attitude of insisting on the meaningless of religious language. Functionalist theory of motion has been put forward many ideas of Wittgenstein's second term. The meaning of the language, claiming that disclosure with the language of the area belongs to the theory of Wittgenstein's use-meaning; many theists have been promising to save the religious thinker. Interpretation of the language of religion, moral philosophers such as Hare and Braithwaite has been prioritized. Braithwaite, providing motivation to perform the religious expressions as elements interprets the moral intentions. Functionalist philosopher’s interpretations of religious language were criticized for being reductionist. At the same time, this attitude has evaluated by the theist philosophers as an approach which ignores the divine qualities. In this study the functional analysis of religious language has been criticized to be reductionist. Key words: Braithwaite, religious language, verification, functionalism and conative.