Adalet Ağaoğlu‟nun romanlarında aile


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Furkan Tuğrul Sarı

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Toplumun temelini oluşturan aile kavramı siyaset, sosyal bilimler, tarih, coğrafya vb. pek çok alanda olduğu gibi edebiyatın da konusunu oluşturur. Edebiyat alanında yazılan eserlere bakıldığında başta tiyatro, roman, hikâye olmak üzere edebi türlerde, aile konusu işlenmektedir. Eserlerde çeşitli yönleriyle olumlu aile özellikleri görüldüğü gibi dağılmış, parçalanmış aile tabloları da ortaya çıkmaktadır. Bu durumun oluşmasına eseri kaleme alan yazarın içinde bulunduğu toplumun yapısı, dünya görüşü, vb. etkenler sebep olmaktadır. Aile konusunu ele aldığımız bu çalışma, giriş ve bir bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk kısmı giriş bölümüdür. Burada “Aile nedir?” sorusuna, yazarlar ve sosyologlarca yapılan tanımlara yer verdik. Aynı bölümün devamında Türk aile yapısının kronolojik gelişme ve değişim sürecini İslamiyet öncesinden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar ortaya koyduk. “Adalet Ağaoğlu’nun Romanlarında Aile”nin işlendiği bölüm tezin en hacimli bölümüdür. Ayrıca yazarın Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Hayır, Dert Dinleme Uzmanı’ndan oluşan “Dar Zamanlar” serisini bir bütün halinde inceledik. Üç Beş Kişi, Romantik Bir Viyana Yazı, Fikrimin İnce Gülü, Ruh Üşümesi, Yazsonu adlı diğer romanlarını da aile kavramı ışığında çeşitli yönleriyle ele aldık. Anahtar Kelimeler: Adalet Ağaoğlu, Türk Ailesi, Aile, Roman ABSTRACT The concept of family forms the subject of literature as well as politics, social science, history, geography etc. When works of literature are taken into consideration, theatres, novels, stories and other literary styles all discuss the issua of family. Both positive family values as well as broken up, shattered instances of families are discussed. The reasons fort his is the structure of the society, the world view etc. the author lives in. This work consists of an introduction and one part in which we deal the issue of family. The first part of this thesis is the introduction. Here, I’ve given definitions to the question “what isa family” by writers and sociologists. In the following part, I’ve put forth the development and change of the Turksih family structute starting from the pre-Islamic era until the Republican era. The part named “Family in Adalet Ağaoğlu’s Novels” is the longest chapter in this work. I’ve also examinde the writers works Lying to die, A wedding night, No Expert of Problem Listening which make up the series Narrow times. I’ve taken into consideration the other works of the writer Slim rose of my thought, Soul chill, End of summer with respect to the concept of family. Key Words: Adalet Ağaoğlu, Turkish Family, Family, Novel