Şeyh ‘Aliyyü’s-Sadri el-Konevi Birgivi’nin Vasiyyet-Name’sinin şerhi (1b-49b) (Giriş-tenkitli metin-dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Abdurrahman Kaya

Abstract:

Şeyh Aliyyü's-Sadrî el-Konevî, Birgivî Mehmed Efendi'nin Vasiyyet-nâme isimli eserini şerh etmiştir. Vasiyyet-nâme veya Risâle-i Birgivî adıyla bilinen bu eser çokça okunmuş, kütüphanelerimizde birçok yazma nüshası bulunan hatta ünü yurt dışına uzanmış kıymetli bir eserdir. Bu eser üzerinde bazı müellifler şerhler yazmıştır. Yazılan şerhlerden birisi de Şeyh Aliyyü's-Sadrî el-Konevî'ye aittir. Şeyh Aliyyü's-Sadrî el-Konevî hakkında bilgi edinebilmek için kaynaklar tamamen tarafımızca taranmış, fakat birkaç kaynakta bulunan kısa malûmat dışında bilgiye ulaşılamamıştır. Konevî'nin bu eseri itikâd, ibadet, ve ahlâka dair konuları işleyen bir ilmihâl kitabına benzemektedir. Süleymaniye Kütüphanesi yazma bağışlar (nr. 2462) ve Prof. Dr. Kemal Yavuz'dan edinilen nüshanın (1b-49b sayfaları) karşılaştırılarak hazırlanan bu çalişma giriş, tenkitli metin ve dizin bölümlerinden oluşmaktadır. ABSTRACT Shaykh 'Alî al-Sadrî al-Qunavî produced a commentary on Birgivî Mehmed Efendi's Vasiyyat-nâma. This work, which is known as Vasiyyat-nâma or Risâla-i Birgivî, was much read and is a valuable study of which multiple manuscripts are found in the libraries of Turkey, and it is famous outside of Turkey as well. Several authors have produced commentaries on this work. One of these is that of 'Alî al-Sadrî al-Qunavî. In order to gain information about 'Alî al-Sadrî al-Qunavî we investigated all possible sources, but except for short references found in several works, little information was obtained. This work of Qunavî, which is concerned primarily with issues of faith, worship, and ethics, resembles a catechism. The present study is based on a comparison of the Süleymaniye Kütüphanesi yazma bağışlar (no. 2462) copy with a copy obtained by the courtesy of Prof. Dr. Kemal Yavuz (1b-49b), and consist of an introduction, a critical edition, and an index.