Y Kuşağının Örgütsel Bağlılığı ve İş Tatmini Üzerinde Nitel Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE KAKLIKKAYA

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Sanayi devriminde günümüze kadar geçen süreç değerlendirildiğinde çalışanlara bakış açısında köklü değişimlerin yaşandığı; global piyasalarda günden güne arttan rekabet koşulları altında, işletmeler için en önemli sermayenin “insan kaynağı” olarak görülmeye başlanmıştır Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinde görülen gelişmeler neticesinde çalışanlar sadece yaşadıkları yer ile sınırlı kalmamak üzere, dünyanın her yerinde iş yapabilir hale gelmiştir. Bu sorun öncelikle büyük kurumsal firmaları olumsuz etkilerken, günümüzde ölçek farkı gözetmeksizin, tüm firmaları olumsuz etkilemektedir. Kalifiye bir çalışan, artık dünyanın her yerinde iş bulabilir hale gelmiştir. Kaliteli personeli bünyesinde toplamak kadar, işletmede tutabilmek, bir başka deyişle işletme bağlılığını yaratabilmek özel bir yetenek haline gelmiştir. Günümüz iş hayatında özellikle X ve Y kuşakları aktif olarak yer almaktadır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde katılımcılığı en yüksek olan ve işletme yöneticilerinin “performans” beklediği kuşak, Y kuşağıdır. Ancak Y kuşağı kendisinden önceki kuşaklar kadar yüksek bağlılık hislerine sahip olmadığı araştırmalarla tespit edilmiştir. BU çalışmada Y Kuşağının işletmeye olan bağlılığının arttırılması hususuna değinilişmiş, konu iş tatmini çerçevesinden ele alınmıştır. -------------------- When the process from the industrial revolution to the present is evaluated, it is observed that there are fundamental changes in the perspective of the employees. Under the increasingly competitive conditions in the global markets, the most important capital for businesses has been seen as “human resources’’. As a result of globalization and developments in information technologies, employees are not limited to where they live since they are able to do business anywhere in the world. While this problem primarily affects the big corporate firms negatively, it affects all firms negatively, regardless of scale. A qualified employee can now find a job anywhere in the world. It has become a special ability to obtain high quality personnel in the company and retain them as well, in other words, to create institutional commitment. X and Y generations are actively involved in today's business life. However, Y generation has the highest participation and it is the generation that the business executives expect the highest performance. However, it has been found out that Y generation does not have as high a sense of commitment as the previous generations. In this study, the issue of increasing the commitment of Y generation to the enterprise was discussed and the issue was handled within the framework of job satisfaction.